รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Forum homepage Home What's new What's hot Archives
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
Total 2935445 hits.
Last on 29-3-60 02:34

รวมเว็บสิ่งแวดล้อม
บทความ >> ทั่วไป (บทความ)
การประชุมใหญ่ สมัชชาการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3
การประชุมใหญ่ สมัชชาการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2547ทางคณะกรรมการ ผู้จัดการประชุม ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลการประชุมให้ผู้ที่สนใจ ได้ ค้นคว้าหาข้อมูล
http://www.dnp.go.th/bwcc/th/
(0)


Cattleya's Project
โครงงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน กับปริมาณเศษซากพืช ที่ร่วงลงในแหล่งน้ำไหล ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.geocities.com/Paris/Rue/9943/incat.html
(0)


Chanda 's Thesis
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทจากประเทศลาว เรื่อง ผลกระทบจากการถางป่า ริมฝั่งลำธารต่อโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด จากภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://members.tripod.com/~wetlab/index_c.html
(0)


EnvironmenNET
แนะนำหน่วยงาน นำเสนอผลงาน รวมศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กระดานเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อม คุยกับนักวิชา ถามตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
http://www.environnet.in.th
(1)


Fact Sheet : กรมอนามัย
เป็นบทความด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
http://www.anamai.moph.go.th/factsheet
(0)


Fire Rescue
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดับเพลิงและช่วยชีวิตแกผู้ที่สนใจ
http://www.fire2rescue.com
(0)


Gangestech Co., Ltd.
บริษัทที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริการติดตั้งแก้ไขปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย
http://www.gangestech.com
(0)


Green Pages
เว็บไดเร็กทอรี่ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดของเสีย การบำบัดน้ำเสีย
http://www.eco-web.com/register/03831.html
(0)


ISO 14000
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14000 ใครควรทำ ทำแล้วได้อะไร ขั้นตอนการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การเตรียมตัวเพื่อขอรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
http://www.tisi.go.th/14000/14000t.html
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"
(0)


Microtack
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โดยชีวภาพ บำบัดน้ำให้สะอาด
http://www.microtack.com
(0)


กลุ่มเยาวชนต้นหญ้า
เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ข่าวกิจกรรมของกลุ่ม รวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรวบรวมเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อม
http://www.tonya.coolfreepage.com
(0)


กลุ่มเรารักษ์ป่า
กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการจัดกิจกรรมประกอบ เสนอข้อมูลของกลุ่มเรารักษ์ป่า ประวัติการจัดตั้ง คณะกรรมการ แผนงาน การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า กิจกรรมค่ายเยาวชน และการทำโป่งเทียม
http://www.geocities.com/raorakpar
(0)


กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และส่งเสริมการประสานงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองน่าอยู่
http://203.155.220.242/environment/
(0)


การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยประชาชน
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยประชาชน ประมวลภาพ การอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ น้ำพอง 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตัวอย่างการทดสอบคุณภาพน้ำ
http://www.geocities.com/Paris/Rue/9943/firstnpc.html
(0)


การทดสอบการให้ค่าคะแนนแก่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
เป็นการติดตามคุณภาพน้ำในบริเวณลำธารภูหินเหล็กไฟ ลำธารน้ำตกตาดฟ้า และลำธารน้ำตกตาดหมอก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
http://thaibug.tripod.com/biotic/
(0)


การสำรวจทรัพยากรแร่ในทะเลประเทศไทย
การสำรวจทรัพยากรแร่ ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาทางทะเล ของประเทศไทย ดีบุก ทรายในทะเลเพื่อการก่อสร้าง ทรัพยากรแร่จากบริเวณชายฝั่ง และทะเลลึก การสำรวจธรณีวิทยาในแม่น้ำ ประวัติการสำรวจ วิธีการสำรวจ อุปกรณ์เครื่องมือการสำรวจ พาหนะการสำรวจ ผลการสำรวจ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
http://www.geocities.com/joofie.geo/index.html
(0)


การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์พลังเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการประหยัด และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
http://www.e-for-e.com
(0)


กำจัดขยะปลอดมลภาวะ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานเผาขยะอย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงการปลอดมลภาวะ และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ภาพของโครงการ ระบบการทำงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างอาคารกำจัดขยะขนาด 50 ตัน/วัน โครงสร้างอาคารกำจัดขยะขนาด 100 ตัน/วัน ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ข้อมูลและผลการตรวจวัด
http://www.how.to/bsplant
(0)


ขยะมูลฝอยและการกำจัด
ข้อมูลเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยและการกำจัด ความหมายของขยะมูลฝอย ชนิดมูลฝอยและแหล่งกำเนิด ปัญหาจากขยะมูลฝอย การวางแผนการดำเนินงาน วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน วิธีฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล วิธีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกลบบนพื้นดิน และวิธีการทำปุ๋ยหมัก
http://prapan21.tripod.com/index.html
(0)


คลองอู่ตะเภา
เว็บไซต์สำหรับคนรักคลอง แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ข้อมูลในเชิงลึก สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ งานวิจัย สารคดี เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ เหตุการณ์อุทกภัยปี 43 และอื่น ๆ
http://www.khlong-u-taphao.com
(0)


ความปลอดภัยทางชีวภาพและอาวุธชีวภาพ
โฮมเพจที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการนำผลิตผลจากเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์
http://biosafety.biotec.or.th/
(0)


งานวิจัยสัตว์หน้าดินที่ภูกระดึง
การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกเพ็ญพบใหม่ และน้ำตกวังกวาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
http://wetlab.tripod.com/supalak/
(0)


จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์
จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด pH ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส เครื่องมือวัด Aw เครื่องวัดอุณภูมิและพีเอช แบบพกพา เครื่องวิเคราะห์สี ไขมัน ความชื้น โปรตีน ค่าทางเคมี และฟิสิกส์อื่น
http://www.charpa.co.th/
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "จาร์พาเท็ค"
(0)


ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาของดิน ผลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ ของเสีย สภาพสังคม ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล ผลพิษทางเสียง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาชุมชนเมืองและชนบท รวมทั้งมีการเปิดห้องสนทนา
http://www.hbe.ipfox.com
(0)


ชุดถุงกรองฝุ่นอุตสาหกรรม
จำหน่ายถุงกรองฝุ่นอุตสาหกรรมโดยตัดเย็บตามขนาดที่ต้องการด้วยผ้า (fabric) ชนิดต่าง ๆ เช่น Polyester,nomex,kermel,P-84 ผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องจักรหนักในการทำถนนได้แก่ asphalt mixing plant, ถังอุ่นยาง
http://www.baaeco.com/
(0)


ตาวิเศษ
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม
http://www.magiceyes.or.th
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "ตาวิเศษ"
(0)


นั้า
บริการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี และนั้าเสีย การกรอง ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ฯลฯ ให้กับบัาน คอนโด อาร์พาร์ทเม้นท์ โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล
http://cygnusintl.com
(0)


บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริการขาย เช่า และตรวจวัด งานทางด้านสิ่งแวดล้อม
http://www.neediss.com
(0)


บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ควบคุมและแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันการย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
http://www.genco.co.th
(0)


บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำ เครื่องมือวัดค่าความกระด้างของน้ำ
http://www.water.co.th
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "วอร์เตอร์เทสท์"
(0)


บริษัท สกาย แอนด์ ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
รับประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รับวางระบบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ ทำการวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน และรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบรวบรวมน้ำเสีย
http://www.tumcivil.com/freestore/sadudi/
(0)


บริษัท อิกโซรา จำกัด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงานระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ ISO 9000, QS 9000 และ ISO 14000 นอกจากนี้ยังจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 ทางไปรษณีย์ และผลิตซีดีธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาส
http://www.ixora.com/
(0)


บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
ให้บริการด้านที่ปรึกษาครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ การวางแผนออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ควบคุมงาน และบริหารโครงการ เช่น ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบจัดการมูลฝอย ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม ระบบควบคุมมลภาวะอากาศ รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ทั้งภาครัฐและเอกชน
http://www.esquare-th.com
(0)


บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ผู้ชำนาญการ การวิเคราะห์น้ำ และระบบบำบัดน้ำ ทุกชนิด ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม
http://www.envilab.com
(0)


บริษัท เอ็ม.อี.ซี. เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัทออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะทางอากาศและควบคุมมลภาวะทางเสียง
http://www.mecasiapacific.co.th
(0)


บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังเก็บน้ำประปาใต้ดินสำเร็จรูป ถังเก็บน้ำประปาแบบตั้งพื้นสำเร็จรูป ถังดักไขมัน ถังรองรับขยะมูลฝอย บ่อบำบัดน้ำเสียรวม เครื่องคัดแยกขยะรีไซเคิล และเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก พร้อมบริการให้คำปรึกษางานรักษ์สิ่งแวดล้อม
http://www.geocities.com/san_pac
(0)


บริษัท โกชูโคซัน จำกัด
จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการลดมลภาวะ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกรองน้ำ เตาเผาขยา เครื่องกำจัดสลัดจ์
http://www.goshukohsan.com
(0)


บริษัท ไทย แสน ไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำหน่ายเครื่องดูดฝุ่น ตู้พ่นสี ห้องพ่นสี ตู้ดักละอองสี ห้องดักละอองสี เครื่องผสม เครื่องกวน ถังผสม และถังกวน
http://www.tsw.co.th
(0)


ประมวลภาพการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บตัวอย่าง ด้วยกระชอนและ Ekman Grab
ประมวลภาพการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บตัวอย่าง ด้วยกระชอนและ Ekman Grab ในลำน้ำพอง 23 กรกฏาคม 2542 ในการศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำน้ำต่างๆในประเทศไทย
http://members.tripod.com/thaibug/prelim/
(0)


พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย (Wetland Areas) ความหมาย คุณค่า ความเป็นมา ความสำคัญ การแยกประเภท พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.oepp.go.th/wetlandsthai
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "สำนักงานนโยบายและแผน"
(0)


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชในประเทศไทย
Wildlife Fund Thailand : เป็นหน่วยงานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกด้าน และดูแลด้านชีววิทยา สร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมกับสัตว์
http://www.wildlifefund.or.th/
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "เลอวานเต้"
(0)


ยังโซน
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชน รายการโทรทัศน์ วิทยุยังโซน โดยมูลนิธิโลกทัศน์ไทย
http://www.youngzone.com/
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "ยังโซน"
(0)


รวมบทความวิชาการด้านอาหาร เคมี และสิ่งแวดล้อม
รวมบทความจากวารสารจาร์พาและเอกสารสัมมนา ตลอดจนบทความที่น่าสนใจต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี และสิ่งแวดล้อม
http://www.charpa.co.th/bulletin/index.html
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "จาร์พาเท็ค"
(0)


ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเชิงวิศวกรรม
ข้อมูลความปลอดภัยในการทำงาน เทคนิคการวิเคราะห์งาน รวมกฎหมาย แบบฟอร์มการตรวจสอบ และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
http://www.kmitl.ac.th/~s3010599/index.htm
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "พระจอมเกล้าลาดกระบัง"
(0)


รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3
การประกวดผลงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 3 ประวัติความเป็นมาของโครงการ ผลการประกวดของครี้งที่ผ่านมา
http://www.geocities.com/green_gw2001
(0)


วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการเผาขยะ การควบคุมมลพิษอากาศ โรงผลิตกำลัง เป็นต้น
http://kmitnb05.kmitnb.ac.th/~srk
(0)


ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รีคอฟ)
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าและทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมหลักได้แก่ การฝึกอบรมระดับนานาชาติและการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
http://recoftc.ku.ac.th/thai/
(0)


ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา
เผยแพร่ผลงานของศูนย์รีไซเคิลสถาปนา ก่อตั้งโดยพระอาจารย์สถาปนา พุทธิวังโส แนะนำเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของประติมากรรมงานปั้นรูปต่าง ๆ ที่สวยงาม การปรับปรุงทัศนียภาพ การจัดสวนหย่อมด้วยวัสดุรีไซเคิล
http://www.stapana.net
(0)


สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ประวัติความเป็นมาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช สภาพทั่วไปของพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศ ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สัตว์ป่าที่พบในสถานี ความสำคัญของสถานี ตารางผู้มาพัก และกิจกรรมต่าง ๆ
http://www.tistr.or.th/sakaerat
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "วว"
(0)


สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แจ้งข่าวสาร การอบรม สัมมนาของสถาบัน อ่านบทความด้านสิ่งแวดล้อม บทความวารสารวิจัย สภาวะแวดล้อม
http://www.chula.ac.th/institute/eric/
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" "มหาวิทยาลัยจุฬา"
(0)


สยามเซฟตี้ดอทคอม
ข้อมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
http://www.siamsafety.com
(0)


สวนช้าง
เว็บไซต์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างทางภาคเหนือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิช้าง การท่องเที่ยวในสวนอนุรักษ์ช้าง รูปภาพ ภาพถ่ายของช้าง
http://www.thaifocus.com/elephant/
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "ไทยโฟกัส"
(0)


สำนักป้องกันและปราบปราม
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ สถานการณ์ป่าไม้ ข่าวสารป่าไม้ ข้อมูลทั่วไปของสำนักป้องกันและปราบปราม
http://www.angelfire.com/in/forest/index.html
(0)


สำนักวิชาการป่าไม้
ข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ของสำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
http://www.forest.go.th/research/index.htm
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "กรมป่าไม้"
(0)


สิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
นำเสนอข้อมูล สัตว์ป่าต่างๆ ที่มีในเขตภาคอีสาน แร่ธาตุ ป่าไม้ น้ำ ดิน แหล่งธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวอีสาน ข้อมูลทั่วไปแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน
http://www.deqp.go.th/esan/default.htm
นิภา ชื่อไทย ไม่มีดอท "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"
(0)


สิ่งแวดล้อมไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อม
http://www.environmentthailand.info
(0)


สิ่งแวดล้อมไทย
รวบรวมข่าวสาร บทความทางวิชาการ ประเด็นที่กำลังสนใจกันทั่วไป เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย สามารถร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสอบถามหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
http://www.geocities.com/schumpol_pop
(0)


หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลกระทบที่มีต่อสังคมเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
http://www.sea-user.org
(0)


องค์กรเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการใช้ที่ดิน
โครงการ TUCED-SLUSE (Thai University Consortium on Environment and Development - Sustainable Land Use and Natural Resource Management) เป็นโครงการฯ ที่รับผิดชอบดำเนินการโดยองค์กรเครือข่าย (consortium) มหาวิทยาลัยไทยด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
http://www.rdi.ku.ac.th/tuced-sluse/
(0)


อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมชุมชน
การอบรมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมชุมชน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต ณ. อบต. กุดน้ำใสอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
http://wetlab.tripod.com/kudnamsai/index.html
(0)


เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด
ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด รวมทั้งเป็นแหล่งประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศน์เศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด รายละเอียดการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การสมัครสมาชิกเครือข่าย และเสนอความรู้ทางด้านนิเวศเศรษฐกิจ
http://www.tnec.info
(0)


เยาวชนโลกสีเขียว
โครงการเยาวชนโลกสีเขียว มาจากการรวมตัวกันของอาสาสมัครและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมของโลกและต้องการสร้างแนวความคิดใหม่ในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย์และสันติ
http://www.greenyouthproject.com/
(0)


เยื่อกระดาษ
ข้อมูลเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ พืชที่ใช้ผลิตเยื่อกระดาษ แนะนำผลิตภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ คุณสมบัติของกระดาษแต่ละชนิด และขั้นตอนการผลิตกระดาษ
http://www.geocities.com/thaipaper/
(0)


เศษกระดาษรีไซเคิล
ความรู้เกี่ยวกับโรงอัดเศษกระดาษ ความเป็นมาของโรงผลิตเยื่อ ประเภทของเยื่อกระดาษ ประเภทของไม้ยูคาลิปตัส ลำดับการเปิดโรงเยื่อในประเทศ แนะนำโรงอัดเศษกระดาษที่ได้มาตรฐานพร้อมที่อยู่ติดต่อ รวมรูปภาพเครื่องอัด สิ่งเจือปนหรือสิ่งต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการผลิต สินค้าหรือขยะรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ
http://www.kraft.all.at/
(0)


แซนอี 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องระบบผลิตน้ำสะอาด และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้บริการออกแบบ เดินระบบ ควบคุมระบบ ให้คำแนะนำปรับปรุงระบบ และจัดอบรมผู้ปฏิบัติการ
http://www.Sane68.com
(0)


โครงการ TUCED-SLUSE
องค์กรเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
http://www.rdi.ku.ac.th/tuced-sluse
(0)


โครงการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพอง อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิต
การร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่าง ภาคประชาชน ภาคโรงงานและภาครัฐ กับการฟื้นฟูลำน้ำพอง
http://www.geocities.com/kudnamsai/
(0)


โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจประเมินเตาเผาขยะมูลฝอย
จัดทำวิธีการตรวจสอบเตาเผาขยะมูลฝอยที่เป็นวิธีตรวจสอบมาตรฐานของประเทศ ร่าง ระเบียบวิธีปฏิบัติทั่วไปสำหรับเตาเผาขยะมูลฝอย รายงานข่าวความเคลื่อนไหว การประชุม ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
http://www.etv.kmitnb.ac.th
(0)


โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย
โครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
http://www.seet.or.th
(0)


โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทะเล ป่าชายเลน ปะการัง ป่าชายหาด ป่าพรุ พื้นที่ชุ่มน้ำ ข้อมูลเกี่ยวกับเต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ ปลาฉลามวาฬ และข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล
http://www.wildlifefund.or.th/wetlands.html
(0)

โดย kai (ip:222...94)  เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2549 22:46:30 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 6680 ครั้ง
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 26 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7949138 person(s) and 26575713 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation