รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
นักข่าวพลเมือง: คนสงขลาฟันธง ศักยภาพสงขลาไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมหนักหรือปิโตรเคมี
ข่าวสาร >> สิ่งแวดล้อม (บทความ)
click to view full image (photo size 198605 byte(s) : 900 x 601 pixel)
Home
นักข่าวพลเมือง: คนสงขลาฟันธง ศักยภาพสงขลาไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมหนักหรือปิโตรเคมี

Thu, 2009-11-05 18:49

เมื่อ วันที่ 4 พ.ย. เวลา 16.00 น. ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ ศูนย์การประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอำเภอจะนะ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.ใต้) สมาคมดับบ้านดับเมือง สมาคมรักษ์ทะเลไทยจัดเวทีชวนคนจังหวัดสงขลาร่วมคิด ร่วมคุย เพื่อกำหนดอนาคตคนสงขลาด้วยแผนพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ทำลายฐานทรัพยากร วิถีชีวิตของคนสงขลา จากการระดมความคิดเห็นคนสงขลาไม่ต้องการเห็นรัฐบาลและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติพัฒนาจังหวัดสงขลาไปสู่ทิศทางของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม หนักแบบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และสุขภาพของคนในจังหวัดสงขลาในระยะยาว

จากการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มคนหลากหลายในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยตัวแทน ราชการไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงานซึ่งมีบทบาทหลักในการรับผิดชอบเรื่องของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนใน จ.สงขลา รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา, สมาคมผู้นำสตรี จ.สงขลา, สมาชิกสมาพันธ์ครูภาคใต้, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรพัฒนาเอกชน,โครงข่ายความร่วมมือสงขลา, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.สงขลา, สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, สหพันธ์เด็กคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก ประเทศไทย (เครือข่ายภาคใต้), โครงข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัดสงขลา, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.สงขลา, สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา, สภาเด็กและเยาวชน, สภาศิลปินพื้นบ้าน, องค์กรการเงินชุมชน, เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน, สภาองค์กรชุมชน, สภาศิลปินพื้นบ้าน, องค์กรการเงินชุมชน, เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา, สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา, สื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน, พันธมิตรสงขลา, ศิลปิน , ชาวบ้านจากอำเภอจะนะ ได้แก่ ตำบลนาทับ ป่าชิง คลองเปียะ ตลิ่งชัน สะกอม, และตัวแทนจังหวัดสงขลาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม ที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวที

เพ็ญณี ฤทธิ์กาญจน์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โดยภูมิศาสตร์ ภาคใต้ติดทะเลอ่าวไทยและอ่าวอันดามัน และเป็นดินแดนอารยธรรม มีประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีศักยภาพการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ท่องเที่ยวทะเล ป่าเขา คลองนาทับ ทั้งยังมีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ จึงไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาจังหวัดสงขลาและภาคใต้สู่การเป็นอุตสาหกรรม เพราะจะกระทบศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยว และมองว่า คุณค่าของการพัฒนาที่สำคัญคือความสุขของคนในพื้นที่มากกว่า

สุมิตร สมิตชัยจุฬารัตน์ โครงข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีศักยภาพด้านใดให้สังเกตจากสองฤดูกาลคือช่วงระหว่างเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม และช่วงฤดูกาลเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนทุกปีจะมีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้โทรศัพท์จากที่พัก เพื่อเข้ามาติวตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ ทำให้เห็นว่าสงขลามีศักยภาพเป็นเมืองแห่งการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของคนภาค ใต้ และในอนาคตน่าจะพัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการกินเจ

ทั้งนี้ ประเด็นที่นายสุมิตรเสนอเป็นความคิดที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการ ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ที่เห็นว่าสงขลามีศักยภาพด้านการศึกษา สงขลาถือเป็นตักศิลา เพราะเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ความรู้และที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนา บุคลากรของประเทศ จึงเป็นคำถามว่า จะทำอย่างไรที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ทั้งของคนใน ประเทศ รวมถึงสายตาของต่างประเทศด้วย ไม่ใช่มองภาพลักษณ์ของสงขลาเป็นเมืองบันเทิงด้านเดียว

ส่วนข้อสรุปยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้รัฐบาลและสภาพัฒน์ฯ มุ่งเน้นการท่องเที่ยว เกษตรกรรมยั่งยืน ประมงชายฝั่งโดยการเพิ่มมูลค่าผลิต ส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจริงจัง เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาบนแนวคิดการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงไม่ก่อความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวชุมชนสามารถดำรงชีวิตพิถีพิถันบนฐานทรัพยากร ความหลากหลายชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างปกติสุข หากจะมีอุตสาหกรรมควรเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรยั่งยืน ที่ผ่านมาการพัฒนามักเน้นรายได้ทางเศรษฐกิจโดยมุมข้ามการพัฒนาคน จิตใจ จิตวิญญาณ และสะท้อนว่าการพัฒนาที่ผ่านมารัฐมุ่งเน้นการศึกษาไปสู่เทคโนโลยีโดยมองข้าม ฐานของชุมชน เช่น เน้นวิศวกรรม แพทย์ แต่กลับไม่มีวิศวกรรมทางการเกษตร แพทย์ทางการเกษตร หรือการพัฒนาทางเลือก พลังงานสีเขียวเลย

สำหรับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาที่ประชุมเสนอว่า ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ท้องถิ่น ชุมชน รัฐบาลต้องบูรณาการการมีส่วนร่วมโดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน ร่วมในการกำหนดนโยบาย เสนอควรเป็นวาระแห่งชาติของคนสงขลาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา

และเสนอว่าควรมีการจัดเวทีให้ข้อมูลในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนสงขลาได้รับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนที่รัฐบาลและกลุ่มทุนจะเข้า ดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่ทราบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อมาเยือนจังหวัดสงขลาว่า สภาพัฒน์ฯ ต้องเปิดเผยหน้าตาโครงการต่างๆ ว่าเมื่อทำครบวงจรแล้วจะมีหน้าตาอย่างไร แล้วให้คนสงขลาตัดสินใจ ซึ่งวันนี้คนสงขลาได้ตัดสินใจและกำหนดแล้วว่าไม่ต้องการทิศทางการพัฒนา จังหวัดสงขลาไปสู่การเป็นพื้นที่รองรับ พลังงาน อุตสาหกรรมหนัก และปิโตรเคมีที่จะส่งผลต่อศักยภาพทรัพยากรด้านต่างๆ และกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ที่สำคัญผลกระทบต่อสุขภาพคนสงขลา

โดย kai (ip:222...246)  เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2552 19:34:37 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 4360 ครั้ง ความคิดเห็น 1 รายการ ล่าสุดเมื่อ 11 มิถุนายน 53 12:12:07
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  ผมว่าถ้ารัฐบาลหรอว่านักธุรกิจมาลงทุนในบ้านเรามันก็ดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเราจะได้เจริญไปด้วย และจะทำให้ชาวสงขลาบ้านเรานี้จะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญและจะส่งผลทางด้านโรงแรมที่พักที่ดินอะไรตั้งหลายอย่าง แต่รัฐบาลต้องให้ชาวสงขลาได้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบของเมืองสงขลาด้วย เพราะจะทำให้สงขลานั้นไม่มีมลพิษ มารบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเรา ต้องจัดโซนเศรษฐกิจ โซนหมู่บ้าน โซนเมือง โซนอุตสาหกรรมโซนนี้ต้องไม่มีบ้านและสวนผลไม้หรออะไรทั้งนั้น เพราะจะทำให้เป็นมลพิษได้ ถ้าจัดระเบียบของเมืองให้ดี ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ แต่ที่ระยองที่เกิดมลพิษก็เพราะบ้านคนอยู่ในบริษัทนิคมอยู่หลังนิคมเลยเกิดมลพิษขึ้นมาที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมเคยทำงานในนิคมแถวระยองมาก่อนครับ เพราะว่าทางจังหวัดเขาไม่ยอมจัดระเบียบผังเมืองเลยเป็นผลมาแบบนี้

จาก คนหาดใหญ่(ip:183...115)  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 12:12:07 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ข่าวสาร (315)
ทั่วไป (59)
เมืองน่าอยู่ (60)
ขยะ! ขยะ! ขยะ! (18)
สิ่งแวดล้อม (132)
น้ำ (44)
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (2)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 26 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7951941 person(s) and 26592839 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation