รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข่าวสาร >> โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (บทความ)
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น เห็นว่า การพัฒนาที่เกิดจาก แนวความคิดที่เป็นเอกเทศ ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เดียวกัน ยังขาดการประสานงานกัน ทำให้เกิดความสับสน ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งยังทำลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างน่าเสียดาย จึงเห็นสมควรให้จัดทำ “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา” เพื่อกำหนดบทบาท และรูปแบบ การพัฒนาจังหวัดทั้งหมด อย่างชัดเจน สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง การจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา ในรายละเอียด ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการชี้นำ การพัฒนาในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัดสงขลา ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า โดยนำผลการดำเนินงานของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ในการจัดทำ

ผลที่ได้จากโครงการ จะนำไปสู่แผนผังต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดสงขลา
2.แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น
- แนวถนนโครงการ ทั้งขยายเขตและก่อสร้างใหม่
- แนวทางพัฒนาการขนส่งอื่นๆ เช่น ท่าเรือ สนามบิน สถานีขนส่งสินค้า รถไฟ ขนส่งมวลชน
3.แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น
- แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
- แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่ง
- แนวทางการจัดเตรียมระบบประปา ระบายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย
- แนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน เป็นต้น
4.แผนผังแสดงระบบป้องกันภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงภัย
5.แผนผังแสดงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
6.ผังการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
7.ผังการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำ
8.แผนผังแสดงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
และแผนผังอื่นๆ ตามความจำเป็น

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว และบัดนี้มีผลการศึกษามากพอสมควรที่ควรจะนำเสนอต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้ร่วมกันพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำกลับไปศึกษา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นมีความละเอียดถี่ถ้วน แม่นยำ และหลากหลาย คณะผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงได้แบ่งพื้นที่การประชุมย่อยลงไปเป็นกลุ่มอำเภอ และกำหนดแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
ก.การประชุมกลุ่มอำเภอ
1.ประชุมกลุ่มอำเภอ สงขลา หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา คลองหอยโข่ง 100 คน
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.15 พิธีเปิดการประชุม
09.15 – 09.45 บรรยาย กรณีศึกษา การใช้มาตรการทางผังเมืองแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดย นายมงคล ชนินทร สงขลา
09.45 – 10.00 พัก อาหารว่าง
10.00 – 11.30 บรรยาย แนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาอย่างยั่งยืน
โดย อาจารย์พิชัย ศรีใส สถานการณ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
นายสมพร สิริโปราณานนท์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์จังหวัดสงขลา
นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
11.30 – 12.00 ตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
พื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา และคลองหอยโข่ง
16.00 – 16.30 สรุป และปิดประชุม

2.ประชุมกลุ่มอำเภอ รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ 100 คน
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
12.30 – 13.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.00 – 13.45 นำเสนอ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังกลุ่มอำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
13.45 – 14.00 พัก อาหารว่าง
14.00 – 16.30 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3.ประชุมกลุ่มอำเภอ สทิงพระ สิงหนคร 50 คน
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.45 นำเสนอ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังกลุ่มอำเภอ สทิงพระ สิงหนคร
09.45 – 10.00 พัก อาหารว่าง
10.00 - 12.00 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4.ประชุมกลุ่มอำเภอ ระโนด กระแสสินธุ์ 50 คน
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 – 14.15 นำเสนอ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังกลุ่มอำเภอ ระโนด กระแสสินธุ์
14.15 – 14.30 พัก อาหารว่าง
14.30 - 16.30 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

5.ประชุมกลุ่มอำเภอ จะนะ นาทวี 50 คน
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.45 นำเสนอ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังกลุ่มอำเภอ จะนะ นาทวี
09.45 – 10.00 พัก อาหารว่าง
10.00 - 12.00 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

6.ประชุมกลุ่มอำเภอ เทพา สะบ้าย้อย 50 คน
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2549 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 – 14.15 นำเสนอ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังกลุ่มอำเภอ เทพา สะบ้าย้อย
14.15 – 14.30 พัก อาหารว่าง
14.30 - 16.30 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ข.การประชุมกลุ่มเฉพาะ
1.ประชุมกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง 40 คน
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549 เวลา 16.00 – 18.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

2.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาตอนบน 50 คน
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2549 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมผาดำ ที่ว่าการอำเภอสะเดา

3.ประชุมกลุ่มต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 – 20 กันยายน 2549 ตามความต้องการของกลุ่มที่ประสานงานได้


ค.ประชุมใหญ่
การประชุมชี้แจง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม วท.2 อาคารเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.30 พิธีเปิดการประชุม
09.30 – 10.00 นำเสนอผลการศึกษาโดยวีดีโอ
10.00 – 10.15 พัก อาหารว่าง
10.15 – 11.00 นำเสนอประเด็นพิจารณาใน
ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังพัฒนาระดับกลุ่มอำเภอ
โดย นายสมชาย โพธิวงศาจารย์ และคณะผู้ศึกษาโครงการ
11.00 – 12.00 ตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังพัฒนากลุ่มอำเภอ
รับฟังข้อเสนอแผนงาน โครงการ ในพื้นที่
รับฟังแนวทางนำผังไปสู่การปฏิบัติ
1.กลุ่มอำเภอ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร
2.กลุ่มอำเภอ รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
3.กลุ่มอำเภอ สงขลา หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา คลองหอยโข่ง
4.กลุ่มอำเภอ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย
15.00 – 15.15 พัก อาหารว่าง
15.15 – 16.15 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และ
เสนอรายชื่ออาสาสมัครคณะทำงาน เพื่อพัฒนาการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
16.15 – 16.30 สรุป และปิดประชุม

คณะผู้ประสานงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ขอเรียนเชิญท่าน และฝากเรียนเชิญต่อไปยังผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา สถานที่ ข้างต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกฝ่าย ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาโดยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางต่อไป

ติดต่อ สอบถาม หรือแนะนำคณะผู้ประสานงานได้ที่
นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล โทรศัพท์ 08-1276-3107 โทรสาร 0-7421-2244
pmconsultant@hotmail.com

โดย kai (ip:124...22)  เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2549 21:08:21 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 2940 ครั้ง
รายละเอียดโครงการ(ฉบับย่อ)
ภาพรวมจังหวัด
แผนผังโครงสร้างพื้นฐาน
แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง
แผนผังการพัฒนาพื้นที่ ระดับกลุ่มอำเภอ
แผนผังการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
ตั้งหัวข้อใหม่/สอบถาม

ข่าวสาร (315)
ทั่วไป (59)
เมืองน่าอยู่ (60)
ขยะ! ขยะ! ขยะ! (18)
สิ่งแวดล้อม (132)
น้ำ (44)
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (2)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 32 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7945765 person(s) and 26554497 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation