รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
ปัญหาเด็กขายบริการ (ผู้ชาย)
Submitted by micro on 30-6-53 02:56

4347 views
 อ่านรายละเอียด...
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคลองแห
Submitted by kai on 7-6-48 21:38

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคลองแห เขตการปกครอง "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546" เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 24.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ตำบลคลองแหทั้งตำบล จำนวน 11 หมู่บ้าน(17 ชุมชน) 1.) สภาพทั่วไป ที่ตั้ง สำน...

1 comments |3465 views
 อ่านรายละเอียด...
อำเภอหาดใหญ่
Submitted by kai on 7-6-48 21:12

1.อำเภอหาดใหญ่ เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนและบ้านหาดใหญ่เป็นเนินสูงและมีผู้อยู่อาศัยไม่มากนัก การคมนาคมไม่สดวกเมื่อทางราชการได้ตัดทางรถไฟสายไต้มาถึงบริเวณนี้จึงได้มีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่ง ทำมาหากินมากขึ้นตามลำดับอาจกล่าวได้ว่าสถานีรถไฟมีบทบาทต่อการขยายตัวและความเจริญก้าวหน้าของเมืองหาดให...

2 comments |5250 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลคลองหอยโข่ง
Submitted by kai on 18-7-47 18:40

ประวัติความเป็นมา : ตำบลคลองหอยโข่ง เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งแต่อำเภอคลองหอยโข่งขึ้นอยู่กับอำเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคลองหอยโข่ง สภาพทั่วไปของตำบล : พื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางเป็นอาชีพหลัก อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ จรด หมู่ที่ 2 ตำบลคล...

3658 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลสำนักขาม
Submitted by kai on 18-7-47 18:39

ตำบลสำนักขาม ประวัติความเป็นมา : ตำบลสำนักขามได้แยกตำบลออกจากตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2531 และมติที่ประชุมสภาตำบลได้ตั้งชื่อตำบลโดยกำหนดเอาพื้นที่ศูนย์พัฒนาตำบลตั้งอยู่ คือ บ้านสำนักขาม เพื่อเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลสำนักขาม เป็นตำบ...

3462 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลปาดังเบซาร์
Submitted by kai on 18-7-47 18:38

ตำบลปาดังเบซาร์ ประวัติความเป็นมา : ตำบลปาดังเบซาร์ แยกจากตำบลทุ่งหมอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2527 เพราะตำบลทุ่งหมอมีพื้นที่กว้าง ยากแก่การปกครอง และตำบลปาดังเบซาร์เป็นตำบลติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซีย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสะเดา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน แยกออกเป็นเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน...

3234 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลท่าโพธิ์
Submitted by kai on 18-7-47 18:37

ตำบลท่าโพธิ์ ประวัติความเป็นมา : ตำบลท่าโพธิ์ เมื่อก่อนมีเส้นทางที่จะออกมาคลองแงะหรือมาอำเภอ ชาวบ้านต้องเดินผ่านทุ่งนาเพราะไม่มีรถ ระหว่างเส้นทางมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่หลายต้น ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมา จะต้องแวะพักผ่อนเพื่อที่จะเดินทางต่อไป ชาวบ้านเรียกบริเวณที่แห่งนี้ว่าท่าโพธิ์ เรียกกัน ติดปากตลอดมา จน...

3056 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลทุ่งหมอ
Submitted by kai on 18-7-47 18:36

ตำบลทุ่งหมอ ประวัติความเป็นมา : ตำบลทุ่งหมอเป็นตำบลหนึ่งใน ห้า ตำบลของอำเภอสะเดา ก่อนมีการแยกตำบล ประชากรในช่วงแรกส่วนมากย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่จากสภาพพื้นที่ที่เป็นป่า มีที่ว่างเปล่าเป็นจำนวนมากจึงมีราษฎรจากหลาย ๆ พื้นที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ส่วนชื่อทุ่งหมอจากการบอกเล่าของผู้สู...

1 comments |3024 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลสำนักแต้ว
Submitted by kai on 18-7-47 18:36

ตำบลสำนักแต้ว ประวัติความเป็นมา : ตำบลสำนักแต้ว แต่เดิมมีชาวจีนมาตั้งสถานที่เป็นสำนักของคนจีน ประกอบอาชีพค้าขาย ปลูกผักอยู่ในสวน ชาวบ้านละแวกนั้นเรียกว่า นักแต้ว ต่อมาเมื่อเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น ผู้นำชุมชนของตำบลได้เรียนชื่อว่า สำนักแต้ว จนถึงปัจจุบัน สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลสำนักแต้ว ...

2 comments |3464 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลพังลา
Submitted by kai on 18-7-47 18:35

ตำบลพังลา ประวัติความเป็นมา : ตำบลพังลา สาเหตุที่ชื่อพังลา เนื่องจากมีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรมีอาชีพทำสวน และปลูกกล้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยพังลา โดยนำใบตองมาห่อขนมพื้นบ้านจึงเรียกบ้านพังลา ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อว่าตำบลพังลา สภาพทั่วไปของตำบล : ...

2 comments |3120 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลปริก
Submitted by kai on 18-7-47 18:34

ตำบลปริก ประวัติความเป็นมา : ตำบลปริกเป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอปริก ขึ้นกับเมืองไทรบุรี ต่อมาได้แบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ที่บ้านหัวถนน ดังนั้นจึงได้ย้ายที่ตั้งกิ่งอำเภอมาที่ตลาดสะเดา และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นอำเภอสะเดาจนปัจจุบันนี้และได้ประกาศเขตตำบลปริกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสะเดา สภาพทั่...

2 comments |3430 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลสะเดา
Submitted by kai on 18-7-47 18:33

ตำบลสะเดา ประวัติความเป็นมา : เดิมเทศบาลตำบลสะเดา เป็นตำบลเล็ก ๆ ขึ้นกับเมืองไทรบุรี มีชื่อเรียกว่า "สะดาห์" หรือ "ซีดาห์" และเป็นตำบลหนึ่งที่พระยาไทรบุรีเดินผ่าน เพื่อนำต้นไม้เงินต้นไม้ทองมายังกรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2405 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทำการสร้างทางไปเ...

2945 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลพะตง
Submitted by kai on 18-7-47 18:32

ตำบลพะตง ประวัติความเป็นมา : ชื่อ"พะตง" เป็นชื่อของตำบล เรียกชื่อตามพื้นที่ของตำบล ซึ่งมีลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีพืชที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งคลองอย่างหนาแน่นตลอดลำคลอง คือ "ไผ่ตง" เมื่อแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลจึงได้ชื่อว่า "ตำบลไผ่ตง" และได้เพี้ยนมาเป็น "ตำบลพะตง"จนถึงปัจจุบันนี้ สภาพทั่วไปของตำ...

3145 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลบ้านพรุ
Submitted by kai on 18-7-47 18:31

ตำบลบ้านพรุ ประวัติความเป็นมา : ตำบลพรุ มาจากคำว่า "พรุ" ซึ่งหมายถึงพื้นดินข้างบนแข็ง แต่ข้างล่างเป็นหลุม เนื่องจากพื้นที่ตั้งของตำบลอยู่ในที่ราบลุ่มมีโคลนตม การสัญจรไปมาของราษฎรเมื่อผ่านบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะต้องติดหล่มซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพรุ เมื่อมีการตั้งบ้านเรือนอาศัยในบริเวณนี้จึงเรียกตำบลบ้านพรุ...

2963 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลคลองแห
Submitted by kai on 18-7-47 18:30

ตำบลคลองแห ประวัติความเป็นมา : ตำบลคลองแห ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าไทร หมู่ที่ 1, บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ,บ้านคลองแห หมู่ที่ 3, บ้านคลองเตย หมู่ที่ 4, บ้านป่ากัน หมู่ที่ 5, บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6, บ้านทุ่งปาน หมู่ที่ 7, บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8, บ้านทุ่งน้ำ หมู่ที่ 9, บ้านหนองทราย หมู่ท...

3001 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลคอหงส์
Submitted by kai on 18-7-47 18:29

ตำบลคอหงส์ ประวัติความเป็นมา : สภาพทั่วไปเป็นชุมชนเมือง การรวมตัวของชุมชนไม่เหนียวแน่น สภาพทั่วไปของตำบล : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของนครหาดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 2.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,125 กิโลเมตร อาณาเขตตำบล : ทิศเหนื...

3819 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลคูเต่า
Submitted by kai on 18-7-47 18:28

ตำบลคูเต่า ปัจจุบัน ต.คูเต่า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.หาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางโหนดนอก บ้านบางโหนดใน บ้านแหลมโพธิ์ บ้านเกาะนก บ้านควน บ้านคูเต่า บ้านใต้ บ้านวัดดอน บ้านหัวควาย บ้านบางโทง สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่ากา...

1 comments |3155 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลควนลัง
Submitted by kai on 18-7-47 18:27

ตำบลควนลัง ประวัติบ้านควนลัง ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า มีควน (เนินดินสูง) อยู่ 1 ลูก ยาวประมาณ 3,500 เมตร กว้างสุดประมาณ 1,500 เมตร ทิศตะวันออกจดทุ่งปรัง พรุฉิมพลี คลองอู่ตะเภา ทิศตะวันตก จดคลองต่ำ คลองสอ โคกห้าง ทิศเหนือจดคลองต่ำ ทุ่งปรัง ทิศใต้ จดทุ่งควนจีน ควนแห่งนี้ตามที่ผู้เฒ่าเล่ากั...

2 comments |4359 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลหาดใหญ่
Submitted by kai on 18-7-47 18:26

ตำบลหาดใหญ่ ประวัติความเป็นมา : ตำบลหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหาดใหญ่ วัดหาดใหญ่ใน สภาพทั่วไปของตำบล : อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เนื่องจากอยู่ห่างจากด่านสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิ...

2801 views
 อ่านรายละเอียด...
ตำบลคลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 18-7-47 18:25

ตำบลคลองอู่ตะเภา ประวัติความเป็นมา : ตำบลคลองอู่ตะเภาแยกมาจากตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มีแม่น้ำชื่อคลองอู่ตะเภาผ่านพื้นที่ตำบลจึงมีชื่อตำบลคลองอู่ตะเภา สภาพทั่วไปของตำบล : เป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ทำนา และทำสวน แบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เพีย...

1 comments |3459 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 20 รายการ
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
ชื่อบ้านนามเมือง (2)
ทั่วไป (18)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7953556 person(s) and 26602726 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation