การประชุมสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 1
ข่าวสาร >> ทั่วไป (บทความ)

วัตถุประสงค์ย่อยของการจัดประชุมสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 1
1.นำเสนอกิจกรรมหรือโครงการหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ในปีงบประมาณ 2554-2555( 1 ตค.53-30 กย.55)
2. เสนอแนะแนวทางและทิศทางของการประชุมสภาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่

โดย kai   เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2554 13:47:44 น.