รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
นโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะ >> ข้อมูลน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายสาธารณะ (บทความ)
นโยบายสาธารณะ

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะคือ เป็นการดำเนินกิจกรรมของภาครัฐบาล ,การตัด สินใจดำเนินการของรัฐบาล,การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดในเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

นโยบายสาธารณะต้องมองถึงขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ ดังมีคำกล่าวว่า” ถ้าไม่มีนโยบาย ก็ไม่มีการบริหาร และถ้าบริหารไม่ดีนโยบายนั้นก็ว่างเปล่าไม่มีความหมาย”

Ira Sharrkansky
นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาลรวมทั้งข้อกำหนดและระเบียบในการควบคุมและกำกับการดำเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล ตลอดจนระเบียบในการควบคุมและกำกับการดำเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคลลทั้งมวล ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ นโยบายสาธารณะยังหมายรวมถึงการเฉลิมฉลองของรัฐพิธีต่างๆ นอกจากนโยบายสาธารณะจะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแล้ว ยังครอบคลุมกิจกรรมต่างประเทศทั้งหมดอีกด้วย


Thomas R. Dye
นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทำหรือไม่กระทำ ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส โดยสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

James E. Anderson
นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอของการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้กระทำหรือชุดของผู้กระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าสิ่งใดทีจะต้องกระทำให้สำเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะกระทำหรือเสนอให้กระทำเท่านั้น

องค์ประกอบของความหมายนโยบายสาธารณะ
1. เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกรทำหรือไม่กระทำ
2. เป็นการใช้อำนาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคม
3. ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะได้แก่ ผู้นำทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข้าราชการและประมุขของประเทศ
4. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกรทำต้องเป็นชุดของกรกระทำที่มีแบบแผน ระบบและกรบวนการอย่างชัดเจน เป็นการกระทำที่มีการสานต่ออย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
5. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกรทำต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนจำนวนมาก
6. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำให้ปรากฏเป็นจริง มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณืหรือความตั้งใจที่จะกระทำด้วยคำพูดเท่านั้น
7. กิจกรรมที่เลือกระทำต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของสังคม ทั้งปัญหาความขัดแย้งหรือความร่วมมือของประชาชน
8. เป็นการตัดสินใจที่จะกระทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจำนวนมาก มิใช่การตัดสินใจเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคล และเป็นชุดของการตัดสินใจที่เป็นระบบมิใช่การตัดสินใจแบบเอกเทศ
9. เป็นการเลือกทางเลือกที่จะกระทำ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
10. เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ
11. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ อาจก่อให้เกิดผลทั้งทางบวก และทางลบต่อสังคม
12. เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย

องค์ประกอบในการวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ (The elements of policy analysis) ตามแนวทางของ Quade ประกอบด้วย
1.วัตถุประสงค์(The objectives) ต้องค้าหาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ นโยบาย
2.ทางเลือก(The Alternatives) เป็นเงื่อนไขหรือวิธีการที่เป็นไปได้ซึ่งผู้ตัดสินใจคาดหมายว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จ
3.ผลกระทบ(The Impacts) ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
4.เกณฑ์การวัด (The criteria) คือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้จัดลำดับความสำคัญของทางตามเลือกตาม ที่ประสงค์ดดนจะใช้เกณฑ์การวัดที่ใช้หลักการเดียวกันในการประเมินทางเลือก ซึ่งจะสามารถเปรียบเทียบกันได้
5.ตัวแบบ (The model) หัวใจของการวิเคราะห์การตัดสินใจคือกระบวนการหรือการสร้างสรรค์ที่สามารถทำนายผลที่จะเกิดจากทางเลือกแต่ละทางเลือกได้ ดังนั้น ถ้าแนวทางเลือกใดได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปปฏิบัติ นักวเคราะห์จะต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งตัวแบบจะช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวสมบูรณ์ขึ้น ตัวแบบจะช่วยทำให้ผู้ตัดสินใจมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของทางเลือกและสามารถเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ต้องการได้

ปัจจัยและองค์ประกอบของนโยบาย
1. ปัจจัยทีใช้พิจารณาเพื่อการกำหนดนโยบาย
1.1.ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน(Fundamental Factors) ประกอบด้วย
1.1.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเสมอสำหรับผลประโยชน์จะเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสำหรับนโยบายสาธารณะ
1.1.2.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กำหนดนโยบาย มองว่าใครคือผู้กำหนดนโยบายมีความรู้ความสามารถและเหตุผลในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหน จะมองว่ากลุ่มของผู้นำจะมีอิทธิมากในการกำหนดนโยบาย
1.1.3.ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลเอกสารต่างๆ ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญ สถิติข้อมูลต่างๆที่ใช้ประกอบการตัดสินในกำหนดนโยบายสาธารณะจะมาจากข้อมูลเอกสาร(ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ)

1.2 ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อม (Environment Factors) สภาพแวดล้อม จะมีอิทธิพล มีปฏิสัมพันธ์ต่อการทำงานและองค์การและการทำงานและองค์การ ก็จะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมด้วย ต่างก็จะมีปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
1.2.1 ปัจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง การเมืองจะเป็นแหล่งสนับสนุนและได้รับผลกระทบจากนโยบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ถ้ามองในแง่ของวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วจะขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนในสังคมที่มีต่อการเมืองอย่างไร เช่นการชูประเด็นหาเสียงของพรรคการเมืองเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง เป็นตัวสะท้อนในการกำหนดนโยบาย
1.2.2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดความต้องการของประชาชน การดำเนินนโยบายของรัฐบาลก็ต้องเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชน
1.2.3 ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางสังคมจะมีมาก เช่น ค่านิยม วัฒนธรรม ครอบครัว จำนวนประชากร เช่นถ้ามีประชากรในวัยเด็กมาก นโยบายสาธารณะก็จะออกไปทางการจัดการศึกษา หรือคนชรามากก็จะมีนโยบายสงเคราะห์คนชราเป็นต้น
1.2.4. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นตัวสะท้อนในการแก้ไขปัญหาในอดีต เป็นข้อมูลในการกำหนดโยบาย
1.2.5 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี มีความสำคัญในการกำหนดนโยบาย

แบ่งตาม Cost & Benefits
1. Broad Costs / Broad Benefits หมายถึง นโยบายที่ค่าใช้จ่ายครอบคลุมคนของสังคม ขณะเดียวกันผลประโยชน์ก็ตกอยู่อย่างทั่วถึงทุกคนในสังคม เช่น นโยบายความมั่นคง, ภาษี, "การทหาร" เงินที่ซื้อก็ยกมาจากคนทั้งสังคม ผลประโยชน์ก็ได้ต่อคนทุกคน "นโยบายการศึกษา" เงินที่ใช้ลงทุนก็มาจากคนส่วนใหญ่ ผลประโยชน์ก็ได้กับคนส่วนใหญ่ "นโยบายสาธารณะสุข" เงินที่ใช้ลงทุนก็มาจากคนส่วนใหญ่ ผลประโยชน์ก็ได้กับคนส่วนใหญ่

2. Broad Costs / Narrow Benefits หมายถึง ค่าใช้จ่ายมาจากคนส่วนใหญ่ ผู้ได้ประโยชน์ตกกับคนส่วนน้อย "นโยบายการสร้างทางด่วน/ถนนหนทาง" คนได้ประโยชน์คือ คนที่มีรถยนต์ คนจ่ายเงินมากจากภาษีอากรของคนส่วนใหญ่ "นโยบายด้านให้สวัสดิการต่อทหารผ่านศึก" "นโยบายการให้ทุนการศึกษาต่อนักเรียนไปเรียนเมืองนอก"

3. Narrow Costs / Broad Benefits หมายถึง ค่าใช้จ่ายน้อยมาก (เงินที่ได้ มาจากคนส่วนน้อย) แต่ประโยชน์ตกกับคนส่วนใหญ่ การรักษาสิ่งแวดล้อม/มลภาวะเป็นพิษ โรงงานต้องจ่าย การเก็บภาษีสูงๆ 70-80% จากเศรษฐี (ภาษีอัตราก้าวหน้า)และนำรายได้ส่วนนี้ไปสร้างประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่

4. Narrow Costs / Narrow Benefits หมายถึงค่าใช้จ่ายเสียโดยคนส่วนน้อย แต่ประโยชน์ก็ตกอยู่กับคนส่วนน้อย การเก็บภาษีส่งออก 0.1% เข้าบัญชีกองทุนส่งเสิรมการค้าระหว่างประเทศ และผู้ส่งออกสามารถนำดอกผลมาใช้ดำเนินการด้านการส่งออก แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการกีดกันทางการค้า/ การเจรจากนโยบายต่างๆ

เป็น System Politics หรือเป็น Sub System Politics
1. System Politics - เป็นนโยบายระดับชาติ
2. Sub System Politics - เป็นนโยบายที่เกิดในระดับท้องถิ่น

แบ่งตามประเภทตามขอบข่ายผลกระทบของนโยบาย Ira Sharkansky เป็นการจำแนกประเภทของนโยบายโดยรวมนโยบายที่ส่งผลกระทบอย่างเดียวกันไว้เป็นประเภทเดียวกัน เช่น รวมเอานโยบายใดๆ ที่ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีชีวิตยืนยาวนานเข้าไว้เป็นนโยบายสาธารณสุข เป็นต้น
1. นโยบายทางการศึกษา
2. นโยบายทางหลวง
3. นโยบายสวัสดิภาพสาธารณะ
4. นโยบายสาธารณสุข
5. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
6. นโยบายความปลอดภัยสาธารณะ

แบ่งตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของนโยบาย Theodore Lowi ( USA )
1. Regulative Policy ออกมาเพื่อควบคุม เช่นนโยบายควบคุมเกี่ยวกับการใช้สารพิษ/ยาเสพติด การควบคุมคนเข้าเมือง การควบคุมควันดำ

2. Self-Regulative Policy นโยบายที่มุ่งเน้นให้กำกับตัวเอง โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ เพื่อส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มมีบทบาทในการควบคุมดูแลตนเอง เช่น พรบ.ทนายความ พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พรบ.วิศวกรรม พรบ.หอการค้า

3. Distributive Policy เป็นลักษณะการจัดสรรทรัพยากร เช่นการปฏิรูปที่ดิน การจ้างงานในชนบท นโยบายแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์

4. Redistributive Policy เป็นนโยบายที่เรามาจัดสรรทรัพยากรกันใหม่ เช่นภาษีมรดก, รัฐเวนคืนที่ดินแล้วนำมาจัดสรรใหม่, ประเทศคอมมิวนิสต์ เมื่อปกครองก็ยึดทรัพย์สมบัติเข้าหลวงแล้วนำมาจัดสรรใหม่

แบ่งตามประเภทตามลักษณะกิจกรรมหรือภาระกิจของรัฐบาล Thomas R. Dye ( USA )
1. นโยบายการป้องกันประเทศ
2. นโยบายต่างประเทศ
3. นโยบายการศึกษา
4. นโยบายสวัสดิการ
5. นโยบายการรักษาความสงบภายใน
6. นโยบายทางหลวง
7. นโยบายภาษีอากร
8. นโยบายเคหะสงเคราะห์
9. นโยบายการประกันสังคม
10. นโยบายสาธารณสุข
11. นโยบายพัฒนาชุมชนตัวเมือง
12. นโยบายทางเศรษฐกิจ

ศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาวิชานโยบายสาธารณะ
policy demands - ความต้องการและการเรียกร้องเชิงนโยบาย
policy decisions - ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายทำการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ โดยเลือกอันที่คิดว่าดีที่สุด สามารแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด
routine decisions - การตัดสินใจในงานประจำ
policy statements - คำแถลงนโยบาย หรือคำบอกกล่าว
policy outputs - ผลของนโยบาย
policy outcomes - ผลที่เกิดจากผลของนโยบาย
public policy makers or official policy makers - ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสิน / วินิจฉัยทางเลือกนโยบายสาธารณะต่างๆ
policy analysts - ผู้วิเคราะห์นโยบาย
policy analysis - การวิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย
policy advocate - คนที่สนับสนุนนโยบายด้านใดด้านหนึ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกำหนดนโยบาย
1. ค่านิยม(Values) การกำหนดนโยบายสาธารณะต้องสอดคล้องกับค่านิยมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อการนำนโยบายไปปฎิบัติได้โดยไม่ถูกต่อต้าน
2. ความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง( Political party affiliation) จะดูที่จุดยืนของพรรคการเมืองก็จะสามารถวิเคราะห์ทิศทางการกำหนดนโยบายได้
3 .ผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
4. มติมหาชน ทางรัฐศาสตร์มองว่ามีความสำคัญมีบทบาทมากกับการตัดสินใจกำหนดนโยบาย
5. ประโยชน์สาธารณะชน ในหลักการกำหนดนโยบายต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่เป็นหลัก

แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะแบ่งเป็น 2 แนวทางคือ
1.การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงพรรณา (Descriptive Approach) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวนโยบายและกระบวนการ
1.1 การศึกษาเนื้อหาสาระนโยบาย (Policy Content) ศึกษาความเป็นมา สาเหตุ รวมทั้งวิธีดำเนินการนโยบาย
1.2 การศึกษากระบวนการนโยบาย(Policy Process) อธิบายว่านโยบายนั้นกำหนดขึ้นมาอย่างไรมีขั้นตอนอะไร และในแต่ละขั้นตอนมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบาง
1.3 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนโยบาย (Policy Determinants) และผลผลิตนโยบาย (Policy Outputs) เป็นการทำความเข้าใจว่าปัจจัยอะไรบ้างเป็นตัวกำหนดนโยบายและผลผลิตของนโยบายเป็นอย่างไร
1.4 ศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Policy Outcome) และผลกระทบของนโยบาย (Policy Impact) เช่นนโยบายการศึกษา Input คือนักศึกษาที่เข้าเรียน Policy Output คือนักศึกษาที่เรียนจบ Policy Outcome คือนักศึกษาที่จบแล้วมีงานทำงาน การศึกษา Outcome และ Impact เป็นการศึกษาที่ตั้งใจและผลที่ไม่ตั้งใจ

2.การศึกษานโยบายเชิงเสนอแนะ (Prescriptive Approach) จะได้ รับอิทธิพลจากวิทยาการจัดการในการแบบสมัยใหม่ มีเทคนิควิธีและเครื่องมือต่างๆ มากมายเน้นแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนโยบาย
2.1.การศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆในการกำหนดนโยบาย (Information for Policy Making) มีการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบาย2.2.การให้การสนับสนุนนโยบาย (Policy Advocacy) มีการจัดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผลการวิเคราะห์จะนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย ดังนั้นแนวทางที่ตัดสินใจจึงมีเหตุผลรองรับว่าทำไมจึงตัดสินใจเลือกและสนับสนุนแนวทางนี้

กรอบด้านซ้ายคือ Descriptive Approach ซึ่งเรียกว่าเป็นนโยบายศึกษา (policy studies) กรอบด้านขวาคือ Prescriptive Approachการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Policy Science) ทั้งสองส่วนเรียกว่านโยบายศาสตร์(Policy Science) เป็นการศึกษาที่ต้องการจะดึงทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อหานโยบายสาธารณะที่ดีกว่าครอบคลุมทั้งกระบวนการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาในเชิงสหวิทยาการ

ตังแบบในการศึกษา จำนวน 8 ตัว คือ
1.ตัวแบบผู้นำ ( Elite Model) ตัวแบบนี้จะตั้งสมมติฐานว่านโยบายถูกกำหนดโดยผู้นำที่ปกครองประเทศในเวลานั้น ดังนั้นนโยบายจะออกมาในรูปใดขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มผู้นำต้องการอะไร2.ทฤษฎีกลุ่ม(Group Model) พิจารณาว่านโยบายสาธารณคือจุดดุลภาพระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม นโยบายสาธารณจะสะท้องให้เห็นถึงจุดร่วมของผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มกลุ่มใดมีอิทธิพลมากนโยบายจะเอนเอียงไปทางนั้น

3.ตัวแบบสถาบัน(Institutional Model) กิจกรรมสาธารณะเป็นกิจกรรมของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันของรัฐ

4.ตัวแบบระบบ (System Model) นโยบายสาธารณคือผลผลิตของระบบ (Output)หรือนโยบายสาธารณะคือการโต้ตอบของระบบการเมืองต่อสภาพแวดล้อม5.ตัวแบบกระบวนการ(Process Model) นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมืองทีมีหลายขั้นตอน
1.กำหนดปัญหา ข้อเรียกร้องต่างๆให้รัฐบาลดำเนินการ
2.เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา
3.เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนำไปปฏิบัติ
4.การนำนโยบายไปปฏิบัติ5.การประเมินผลนโยบาย

6.ตัวแบบเหตุผล(Ration Model) นโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม
1.วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นไปได้และวัดผลได้
2.ค่านิยมและทรัพยากรอื่นๆที่จะทำให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมาย
3.ทางเลือกดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4.วิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทาง ว่าเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่หรือไม่
5.ทางเลือกที่เลือก
6.นำทางเลือกไปปฏิบัติ

7.ตัวแบบพิจารณาเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น(Incremental Model)

8.ตัวแบบทฤษฎีเกมส์(Game Theory Model) แสวงหากลยุทธ์ที่มีเหตุผลท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน

โดย kai (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2548 21:59:23 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 258080 ครั้ง ความคิดเห็น 100 รายการ ล่าสุดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 54 21:01:57
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
 

จาก ขอสมัครเป็นสมาชิก(ip:203...172)  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 11:40:50 น.


  ลำดับที่ 2
  เป็นนโยบายที่รัฐเอาเศษเงินมาให้ประชาชนระดับรากหญ้า

จาก ชัช(ip:203...241)  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 12:03:02 น.


  ลำดับที่ 3
  ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ อยากรู้รายละเอียดเยอะครับ

จาก ทฤษฎีกลุ่มคืออะไร มี(ip:125...131)  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 23:13:35 น.


  ลำดับที่ 4
  ได้ความรู้มากๆเลยค่ะเคยมาอ่านเมื่อช่วงเดือนเมษา49เพื่อเตรียมตัวเรียนนโยบายสาธารณะตอนนี้มาอีกทีเพื่อมาทำรายงานเสนออาจารย์ก็ขอบคุณที่ให้ความรู้และทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

จาก able(ip:202...80)  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 20:21:05 น.


  ลำดับที่ 5
 

จาก โอเค(ip:203...105)  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 10:46:29 น.


  ลำดับที่ 6
  ขอบคุนค่ะสำหรับความรู้ดีๆ

จาก กะทิ(ip:124...116)  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 16:17:24 น.


  ลำดับที่ 7
  ตอนนี้กำลังเรียนนโยบายสาธารณะเลยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์ ดร.ชลธิศ จากจุฬาลงกรณ์ ดีมากเลยที่ยกตัวอย่างมาให้จะได้นำไปเป็นแนวทางในการสอบในอาทิตย์หน้า ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MPA 49 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว(ip:202...11)  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549 15:29:00 น.


  ลำดับที่ 8
  กำลังเรียนเรื่องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์..ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอนโยบายเรื่องที่น่าสนใจคืออยากให้ส่งเสริมคนไทยในเรื่องของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเรื่องของการค้นคว้าวิจัย เพราะเท่าที่เห็นเด็กไทยเก่งในเรื่องนี้จากการชนะการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์หุ่นยนต่างๆเป็นต้น ถ้าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนน่าจะเป็นการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับต่างชาติได้

จาก นักศึกษา(ip:203...172)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 13:19:58 น.


  ลำดับที่ 9
  อยากให้ประเทศพัฒนาให้เท่าทันต่างชาติในทุกๆด้าน..และอยากให้ประชาชนในประเทศให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศของเราให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป

จาก เด็กไทยแท้ๆครับ(ip:203...172)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 13:25:59 น.


  ลำดับที่ 10
  1. วัตถุประสงค์เชิงปทัสถาน หมายถึงอะไร? พร้อมยกตัวอย่าง
2. วัตถุประสงค์เชิงการเมือง หมายถึงอะไร? พร้อมยกตัวอย่าง
ท่านใดทราบ ช่วยกรุณาตอบให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง กำลังทำรายงาน
นึกว่าช่วยลูกนก ลูกกาตัวดำ ๆ ส่งมาที่ cua_mag@hotmail.com

จาก นายอนุชิต เชยงาม(ip:203...100)  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 17:16:27 น.


  ลำดับที่ 11
  นโยบายมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพ

จาก นโยยยยยยยยยยยยยย(ip:125...139)  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 11:54:26 น.


  ลำดับที่ 12
  ขอบคุณมากค่ะ รู้กว่าอ่านหนังสืออีก ....เด็ก ม.น.

จาก กิ๊ก(ip:125...206)  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 20:06:08 น.


  ลำดับที่ 13
 
ต้องการเห็นประเทศไทยเจริญกว่าที่เป็นอยู่ มีการมองถึงความสุขมวลรวมของประชาชาติมากกว่ารายได้ประชาชาติแล้วเราจะอยู่อย่างพอเพียง ตอนนี้เรียนอยุ่ไม่รู้ว่าจบจะได้ทำงานอย่างที่ฝันหรือเปล้าเพราะเราเป็นคนไม่ยอมใคร และที่สำคัญถ้าเราจบแล้วได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิดของเราจะจัดการพวกกินงบของแผ่นดินให้หมด ต้อนนี้ต้องทนเจ็บใจเพราะรู้แต่ก้ทำอะไรไม่ได้(เด็กอยู่)

จาก เด็ก รปศ.(ip:58...188)  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2549 18:45:26 น.


  ลำดับที่ 14
 

จาก นโยบายที่ขัดแย้ง(ip:202...253)  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 14:23:36 น.


  ลำดับที่ 15
  อยากถามว่า ในการกำหนดนโยบาย ควรพิจารณาในเรื่องใดบ้างจึงจะได้นโยบายที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศ ช่วยตอบให้ด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

จาก การกำหนดนโยบายให้สอด(ip:202...9)  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2550 01:57:01 น.


  ลำดับที่ 16
  iรักน่าที่รัก

จาก ติ๊ก 66(ip:61...122)  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 13:52:57 น.


  ลำดับที่ 17
  วัตถุประสงค์ที่ดีของนโยบายสาธารณะและการวางแผนควรมีลักษณะอย่างไรใช้หลักการใด

จาก วัตถุประสงค์(ip:58...35)  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 21:04:37 น.


  ลำดับที่ 18
  นโยบายสาธารณะคือนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นนโยบายที่ได้จากประชาชนเองจากการเรียกร้องผ่านทางการเลือกตั้ง สส สวแล้วก็นำความเดือดร้อนที่ประชาชนขอมาเป็นนโยบายสาธารณะ

จาก คนน่ารักอ่ะ(ip:61...103)  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 16:24:03 น.


  ลำดับที่ 19
  นโยบายสาธารณะคือนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นนโยบายที่ได้จากประชาชนเองจากการเรียกร้องผ่านทางการเลือกตั้ง สส สวแล้วก็นำความเดือดร้อนที่ประชาชนขอมาเป็นนโยบายสาธารณะ

จาก คนน่ารักอ่ะ(ip:61...103)  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 16:24:04 น.


  ลำดับที่ 20
  ควรพิจารณาในเรื่องปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรมทางการเมืองกับ สภาพแวดล้อม สังคมเเศรษฐกิจ

จาก คนน่ารักจังหวัดตาก(ip:61...103)  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 16:26:07 น.


  ลำดับที่ 21
  2 หัวข้อนั้นของเด็กราชภัฎกำแพงเพชร สาขาแม่สอด จังหวัดตากนะ รปศปี 2 จ้า

จาก รปศปี2ราชภัฎแม่สอด(ip:61...103)  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 16:29:51 น.


  ลำดับที่ 22
 
click to view full image (photo size 5533 byte(s) : 78 x 49 pixel)
มานเปงรายที่มึนมั๊กคร่า

จาก มู๋น้อย(ip:124...207)  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 11:59:10 น.


  ลำดับที่ 23
  ดีค่ะ

จาก --------------------(ip:125...154)  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 11:47:36 น.


  ลำดับที่ 24
 
click to view full image (photo size 16718 byte(s) : 240 x 180 pixel)
ตอนนี้กำลังเรียนวิชานโยบายสาธารณะ ม.ทักษิณ อาจารย์ให้ทำรายงานด้วย อ่านแล้วก็ทำให้มีแนวคิดที่จะเอามาประกอบการรายงาน และเข้าใจคำว่า นโยบายสาธารณะมากขึ้น..

จาก นุช(ip:203...188)  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 19:23:55 น.


  ลำดับที่ 25
  อยากได้เบอร์

จาก วส(ip:222...212)  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550 13:45:58 น.


  ลำดับที่ 26
  อิทธิพลของการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะ..และนโยบายสาธารณะมีผลต่อนักการเมืองอย่างไร

จาก ต่าย(ip:203...4)  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 20:39:03 น.


  ลำดับที่ 27
  ตอนนี้กำลังเรียนนโยบายสาธารณะและการวานแผนครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย อาจารย์ ธัญวรัตน์ แจ่มใส เนื้อหาดีมากเลยครับที่ยกตัวอย่างมาให้จะได้นำไปเป็นแนวทางในการนำเสนองานในอาทิตย์หน้า ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
จากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ PA 49 รัฐประศาสนศาสตร์

จาก ขอบพระคุณครับ(ip:202...205)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 10:19:46 น.


  ลำดับที่ 28
  มีแต่การกำหนด สร้างนโยบายสาธารณะไม่เคยมีใครศึกษาความคุ้มทุนนโยบายเลย
การนำไปใช้บ้างนโยบายไม่เหมาะกับบริบทของสังคม
ไทยมี 4 ภาค แต่ละภาคมีความแต่กต่างของสังคม วัฒนธรรม

จาก ผู้นำไปปฏิบัติ(ip:124...217)  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 10:12:45 น.


  ลำดับที่ 29
  เป็นนโยบายที่ดีพอสมควร

จาก น่าสนใจ(ip:202...193)  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 13:46:57 น.


  ลำดับที่ 30
  กำลังเรียนป.โท ม.ราม รัฐศาสตร์ วิชานโยบายสาธารณะค่ะ

จาก malmeal(ip:203...185)  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 18:23:54 น.


  ลำดับที่ 31
  มีใครพอจะบอกว่าขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย ความหมาย ประเภท แนวคิดและหลักการ ของวิจัยเชิงนโยบายได้บ้างครับ หรือหาจากที่ใหน ? ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

จาก วิจัยเชิงนโยบาย(ip:125...213)  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2550 16:28:30 น.


  ลำดับที่ 32
  ผม รปศ.48 ครับ อ่านแล้วได้ความรู้มาก

จาก noom(ip:61...197)  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550 13:46:47 น.


  ลำดับที่ 33
  สุดยอด

จาก สุดยอด(ip:125...4)  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 23:09:04 น.


  ลำดับที่ 34
  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเมือง และตามสภาพแวดล้อมของไทยคิดว่านโยบายสาธารณะควรม่งเน้นความสำคัญด้านใด มีข้อคิดดีๆช่วยตอบด้วยครับ...thanks

จาก นโยบายสาธารณะ(ip:203...144)  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 10:55:02 น.


  ลำดับที่ 35
  การมีส่วนร่วมของประชาชน (จริงๆ) ตั้งแต่เริ่มแรก

จาก NST(ip:202...100)  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 11:13:32 น.


  ลำดับที่ 36
 
click to view full image (photo size 138749 byte(s) : 950 x 713 pixel)
อยากทราบว่าเราจะใช้ทฤษฎีการประเมิน ทฤษฎีใด มาประเมินนโยบายสาธารณะสุขของไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งสรุป จุดเด่น จุดด้อยและแนวทางในการพัฒนานโยบายดังกล่าว

จาก tJ(ip:58...233)  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 10:09:19 น.


  ลำดับที่ 37
 
click to view full image (photo size 142121 byte(s) : 1239 x 930 pixel)
เราจะนำทฤษฎีและขอบข่าย รัฐประศาสนศาตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรของเราได้อย่างไร

จาก ฟ้ามีตา(ip:58...233)  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 10:14:07 น.


  ลำดับที่ 38
  ช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายสาธารณะของไทยและประเทศต่างๆในด้านวิธีการ ปัญหาและอุปสรรค เป็นอย่างไร

จาก ช่วยวิเคราะห์เปรียบเ(ip:125...208)  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550 18:02:55 น.


  ลำดับที่ 39
  เข้ามาหาความหมายของนโยบายสาธารณะชัดเจนมากเลย

จาก พอนอ(ip:203...178)  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 17:17:43 น.


  ลำดับที่ 40
 
click to view full image (photo size 37033 byte(s) : 640 x 480 pixel)
ตอนนี้กำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่ค่ะ...
ขอบคุณที่มีข้อมูลดีๆให้มาเสมอนะคะ...

จาก น้องปอย(ip:203...7)  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 12:30:33 น.


  ลำดับที่ 41
  ตอนนี้กำลังทำรายงานเรื่องนี้อยูค่ะ สามารถนำเนื้อหาที่ได้อ่านมาใช้ประกอบการทำรายงานได้มาก... แต่มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งค่ะ... อยากให้ช่วยตีความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมีค่านิยม มุมมอง ทัศนะคติ ของบุคคลท่แตกต่างกันไปให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ....

จาก เด็กดอย(ip:124...76)  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 11:37:12 น.


  ลำดับที่ 42
 
มันยี่ยมมากเลยจ๊อต 0816542980 ถ้าอยากคุยกะเราก็โทมานะ

จาก นโยบายสาธารณ(ip:124...10)  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 11:37:04 น.


  ลำดับที่ 43
  ขอบคุณมากค่ะ

จาก ลูกเต๋า(ip:202...3)  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 12:37:37 น.


  ลำดับที่ 44
  ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ข้อมูลดี ๆ

จาก รปศ. 49 ศูนย์อำนาจ(ip:61...66)  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 21:35:26 น.


  ลำดับที่ 45
  ความหมายของนโยบายสาธารณะชัดเจนมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดี ๆ ตอนนี้กำลังทำรายงานพอดีเลย

จาก รปศ. 50 ศูนย์อำนาจ(ip:61...66)  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 21:41:57 น.


  ลำดับที่ 46
  อยากจะทราบข้อมูลในวิชา นโยบายกับการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยแนะนำหรือส่งข้อมูลให้ด้วยครับ

จาก เจด(ip:202...148)  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 13:45:36 น.


  ลำดับที่ 47
 
click to view full image (photo size 28533 byte(s) : 400 x 361 pixel)
ดีมากเลยค่ะ หนูเรียนเรื่องนี้อยู่พอดีเลยค่ะ

จาก รปศ.(ip:124...112)  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 17:01:11 น.


  ลำดับที่ 48
  นโยบายสาธารณะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและไม่ยากก็ดีจะได้มีตัวช่วยสำหรับคนโง่

จาก aad(ip:222...253)  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 20:07:32 น.


  ลำดับที่ 49
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดผมจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเด็กราชภัฎจันทบุรี

จาก lovely(ip:222...86)  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 22:35:16 น.


  ลำดับที่ 50
  สวัสดีนะโชคดีนะ

จาก ช่วยด้วย(ip:222...112)  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 21:24:41 น.


  ลำดับที่ 51
 

จาก pla(ip:118...56)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 15:38:53 น.


  ลำดับที่ 52
  ช่วยหานโยบายสาธารณะที่นำมาพัฒนาชุมชนให้หน่อยค่ะ ส่งรายงานวันจันทร์นี้ 28/1/51 นี้แล้ว

จาก นโยบายสาธารณะที่นำไป(ip:202...6)  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 12:18:59 น.


  ลำดับที่ 53
  ตอนนี้กำลังเรียนวิชาการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะ อยากรบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินผลนโยบายสาธารณะให้หน่อยค่ะ เพราะต้องการนำไปเขียนประกอบรายงานค่ะ
ขอบคุณค่ะ

จาก เทคนิคการประเมินผลนโ(ip:58...198)  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 11:05:26 น.


  ลำดับที่ 54
  ใครพอจะให้ความรู้ได้บ้างครับ
1. ปัญหานโยบายของประเทศไทยในปัจจุบัน?
2. ทางออกของนโยบายของไทย?
3. นโยบายเพื่ออนคตของประเทศควรจะเป็นอย่างไร?

จาก jo(ip:125...114)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 17:22:48 น.


  ลำดับที่ 55
  อนุพงษ์ ยันย้ายทหารตามความเหมาะสมไม่เกี่ยวรุ่น

จาก อนุพงษ์ เผ่าจินดา(ip:202...50)  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 23:22:50 น.


  ลำดับที่ 56
  อยากทราบปัญหานโยบายสาธารณะ ทางออกของปัญหาและนโยบายสาธารณะของไทยในอนาคตควรจะเป็นแบบใด ขอความกรุณาหน่อยครับ

จาก ปัญหานโยบายสาธณะ(ip:125...125)  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2551 15:24:45 น.


  ลำดับที่ 57
 
click to view full image (photo size 646140 byte(s) : 2048 x 1536 pixel)
ตอนนี้กำลังทำร้ายงานนโยบายสาธารณะครับ(นโยบายการประกันสังคม) มีหัวข้อ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัตินโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ที่มีส่วนได้เสียของนโยบายมีใครบ้าง ผลการปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทางบวกทางลบของนโยบาย
อาจารย์พี่ๆเพื่อนคนไหนมีช่วยชี้แนะหน่อยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ (wuttikai_poo@hotmail.com)

จาก ขุนไกร(ip:202...225)  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551 00:07:42 น.


  ลำดับที่ 58
  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะและแผนคืออะไร

จาก ....(ip:203...1)  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 14:54:37 น.


  ลำดับที่ 59
 
click to view full image (photo size 301561 byte(s) : 1600 x 1200 pixel)
ได้อ่านแล้วก็ได้เข้าใจคำว่านโยบายสาธารณะมากขึ้นมากเลยตอนนี้กำลังศึกษา นโยบายสาธรณะอยู่พอดี ขอบคุณครับสำหลับข้อมูลนี้และผมขออนุญาตนำข้อมูลบางส่วนนำไปประกอบรายงายของวิชานี้

จาก พนัส(ip:124...1)  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 20:29:30 น.


  ลำดับที่ 60
  ถ้ามีปัญหาจะถามใครได้บ้างคับ

จาก อยากถาม(ip:124...188)  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 15:58:30 น.


  ลำดับที่ 61
  ได้รับความรู้ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

จาก ขอบคุณ(ip:58...231)  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 23:42:56 น.


  ลำดับที่ 62
  ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
กำลังทำรายงานอยู่พอดีเลยครับ Thank you so much

จาก ยุทธนา(ip:125...239)  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 12:09:33 น.


  ลำดับที่ 63
  ก็ดีเหมือนกัน เข้าใจง่าย คิดใด้ดี
ขอขอบคุณ

จาก ต่อศักคิ์(ip:203...209)  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 13:34:42 น.


  ลำดับที่ 64
  ต้องการทำรายงานนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายป้องกันประเทศจะค้นหาจากที่ไหนคับใตรรู้บอกหน่อยครับจะเป็นพระคุณมาก

จาก เอก(ip:118...108)  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 09:54:12 น.


  ลำดับที่ 65
 
click to view full image (photo size 26628 byte(s) : 279 x 181 pixel)
ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็กำลังเรียนเรื่องนโยบายสาธารณะอยู่พอดีเลยครับ ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆ ใครพอจะแนะนำได้บ้างครับ

จาก max(ip:222...97)  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 11:35:21 น.


  ลำดับที่ 66
 
click to view full image (photo size 827026 byte(s) : 2016 x 1134 pixel)
ช่วยวิเคราะห์นโยบายกองทุนหมู่บ้านหน่อยนะครับ จะได้นำไปศึกษาเป็นต้นแบบในการทำรายงานจ้า

จาก vichai 101(ip:58...83)  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 04:05:26 น.


  ลำดับที่ 67
ajen47
 
click to view full image (photo size 12048 byte(s) : 50 x 50 pixel)
ผมก็ได้เรียนนโยบายสาธารณะมาบ้างแล้วแต่ก็เอองง!

จาก ajen47(ip:125...250)  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 12:03:41 น.


  ลำดับที่ 68
ajen47
 
click to view full image (photo size 3774 byte(s) : 137 x 91 pixel)
สวัสดีครับทุกคน สมาชิกนโยบายสาธารณะ

จาก ajen47(ip:125...250)  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 12:18:03 น.


  ลำดับที่ 69
  อยากทราบว่ าสถาบันกระบวนการพฤติกรรม+นโยบายสาธารณะ+สภาแวดล้อมทางเศรษบกิจและสังคมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงช่วยตอบใส่เมลให้ที่น่ะคับผมทำรายอยุ่ครับ

จาก เอกภพ(ip:222...50)  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 14:41:55 น.


  ลำดับที่ 70
  ตอนนี้กำลังศึกษาวิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยากทราบถึงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะต้องวิเคราะห์อย่างคร่าวๆใครพอทราบรายละเอียดกรุณาช่วยผมด่วนเลยนะครับเมล์มาที่chai_2524@hotmail.com

จาก supachai chovichit(ip:118...8)  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 14:59:34 น.


  ลำดับที่ 71
 
click to view full image (photo size 175361 byte(s) : 1280 x 960 pixel)
อยากทราบจริงๆนะครับกรุณาส่งด่วนเลยนะครับ

จาก ศุภชัยช่อวิชิต(ip:118...8)  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 15:05:07 น.


  ลำดับที่ 72
  อยากทราบเรื่องที่เกี่ยวนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโบยกองหมู่บ้านและพักหนี้เกษตรกร ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำตอบ

จาก นวล(ip:202...210)  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 14:17:18 น.


  ลำดับที่ 73
  นโยบายสาธารณะตามทฤษฏีผม อิอิ คือ นโยบายเพื่อประชาชนในประเทศ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้กำหนด โดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งนโยบายสาธารณะนั้นจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับผู้บริหารประเทศ ซึ่งก็ คือ นายกรัฐมนตเป็นสำคัญ รวมถึง คณะรัฐมนตรีด้วย โดยนโยบายสาธารณะที่ดี นั้นควรได้รับการตรวจสอบจาก รัฐสภาเสียก่อน รวมถึงประชามติของประชาชนนั้นเอง

จาก หนุ่มกระชังปลา(ip:124...160)  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 01:47:00 น.


  ลำดับที่ 74
  ใครก็ได้ช่วยตอบคำถาม 2 ข้อนี้ที่
1. หากวิเคาราะห์นโยบายสาธารณะในแง่ทฤษฎีแล้ว จะสามารถแบ่งนโยบายเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
2. นโยบายสาธารณะในแง่ผลผลิต (out put) กับผลลัพธ์ (out come) ต่างกันอย่างไร

รบกวนช่วยตอบกันหน่อยนะคับบ ขอพระคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้

จาก ยุทธยา(ip:115...238)  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552 18:26:20 น.


  ลำดับที่ 75
 
click to view full image (photo size 98668 byte(s) : 437 x 615 pixel)
อยากทราบปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนนโยบายสาธารณะหน่อย

จาก ช่วยด้วย(ip:125...6)  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 17:52:04 น.


  ลำดับที่ 76
  เป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชน โดยเฉพาะชาวรากหญ้า

จาก น้องแอน สิงห์ม่วง ม(ip:117...74)  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 18:18:26 น.


  ลำดับที่ 77
  อยากได้ตัวอย่างนโยบายสาธารณะของไทยน่ะค่ะ ต้องทำรายได้
-ความเป็นมา
-วัตถุประสงค์
-วิธีการดำเนินงาน
-ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

ขอบคุงค่ะ

จาก ขอข้อมูล(ip:58...242)  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 09:39:19 น.


  ลำดับที่ 78
  ขอบคุณคับ

จาก view(ip:117...178)  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 15:51:47 น.


  ลำดับที่ 79
  นโยบายสาธารณะ มีผู้ที่จะเข้ามาจัดการหลายฝ่ายอยากทราบว่ามีข้อมูลอีกไหมครับช้วยส่งให้ด้วยนะครับ ด่วนเลยขอบคุณมากครับ

จาก biggun(ip:202...17)  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 13:25:58 น.


  ลำดับที่ 80
  กำลังเรียนวิชานโยบายสาธารณะ แต่ทำการบ้านไม่ได้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ
Q: หากวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในแง่ของทฤษฎีระบบแล้ว จะสามารถแบ่งนโยบายสาธารณะได้เป็นกี่แบบ? อะไรบ้าง?

จาก พนิดา(ip:202...178)  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2552 14:48:23 น.


  ลำดับที่ 81
  ตอนนี้กำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่ เนื้อหาดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
ป.ตรี เทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.ลพบุรี

จาก ณัฐนิช(ip:124...128)  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 18:21:31 น.


  ลำดับที่ 82
 
click to view full image (photo size 267099 byte(s) : 843 x 1147 pixel)
รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคับ

จาก การกำหนดนโยบาย(ip:118...81)  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552 20:47:55 น.


  ลำดับที่ 83
  ขอบคุณครับ กำลังหาข้อมูลเรื่องการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมืองหลวง ศึกษาเฉพาะกรุงเทพครับ ใครพอแนะนำได้บ้างว่าหาตรงใหน

จาก มนูญ จันทร์แก้ว(ip:202...254)  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 10:22:30 น.


  ลำดับที่ 84
  ตอนนี้กำลังทำรายงาน นโยบายสาธารณะครับตอนนี้เรียน ป.ตรี ปี 3 ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยากทราบเกี่ยว แนวความคิดเกี่ยวกับ (แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ)

จาก ขอบพระคุณ(ip:119...180)  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 11:30:02 น.


  ลำดับที่ 85
  ตอนนี้กำลังทำรายงานกำลังหาข้อมูลเรื่องการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะอยู่ครับ หนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบต้องส่ง ใครก็ได้ช่วยทีได้ป่าว? ตอนนี้กำลังศึกษา อนุปริญญาเทอม4 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จักขอบคุณมากๆๆๆ
จาก สังกอเดช บัตรหมะ

จาก สังกอเดช บัตรหมะ(ip:113...217)  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 01:09:57 น.


  ลำดับที่ 86
  สลาม
ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ พอดีเลยกำลังรียนวิชานี้อยู่ อ่านแล้ว เข้าใจได้ง่าย

จาก นโยบายสาธารณะ(ip:203...2)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 11:47:09 น.


  ลำดับที่ 87
 
click to view full image (photo size 76401 byte(s) : 535 x 640 pixel)
นโยบายสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยความเห็นชอบจากคณะผู้แทนประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความสำคัญจึงอยู่ที่ประชาชนในการเลือกผู้บริหารและตัวแทนในระดับต่างๆที่จะต้องมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบาย ทั้งนี้ปัญหาความต่อเนื่องในการทำหน้าที่จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก ของนโยบายสาธารณะที่จะก็ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จาก อ.ธนกร อิงคนินันท์(ip:125...41)  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 23:56:31 น.


  ลำดับที่ 88
  อยากทราบว่าตอนนี้ รัฐบาลไทยได้มีการจัรรสินค้าสาธารณะPublic goods ให้แก่ประชาชนอะไรบ้าง และส่งผลอย่างไรต่อประชาชน อยากได้ข้อมูลด่วนเลยค่ะ จะเขียน Essayอยากให้ส่งข้อมูลทางเมล์ ขอบคุณมากค่ะ

จาก Public goods(ip:202...94)  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 11:38:49 น.


  ลำดับที่ 89
  กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบสยประกันราคาข้าว ใครช่วยบอกแหล่งข้อมูลหน่อยคั๊บ

จาก AA(ip:125...166)  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 14:59:29 น.


  ลำดับที่ 90
  ช่วยกรุณาวิเคราะห์ว่าโครงการ/แผนงานใดในรัฐบาลนี้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด

จาก DD.(ip:113...38)  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 20:48:09 น.


  ลำดับที่ 91
  หลานจะต้องเลือกเรียนวิชาโท ระหว่าง ทรัพยากรมนุษย์ และ นโยบายสาธารณะ ขอรบกวนช่วยตอบด้วยว่า ในตลาดแรงงานควรเลือกสาขาใดดีคะ เนื่องจากตัวเองไม่มีความรู้เลยว่า จะนำมาใช้ในการทำงานด้านใดดี ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ถ้าจะช่วยตอบภายในวันที่18ส.ค.นี้ค่ะ

จาก tnt(ip:202...31)  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 17:54:45 น.


  ลำดับที่ 92
  ส่วนหลักๆ ของนโยบายสาธารณะคืออะไรผู้รู้ช่วยตอบที ผมกำลังจะสอบวิชานี้พอดี

จาก เด็ก ร.ป.ศ.ปี 2(ip:114...165)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 15:02:23 น.


  ลำดับที่ 93
 
click to view full image (photo size 53237 byte(s) : 311 x 412 pixel)
กำลังจะทำรายงานเรื่องนี้พอดีเลยแต่ไม่รู้จะทำนโยบายอะไรเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยบอกที

จาก Zhang In(ip:125...85)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 20:29:32 น.


  ลำดับที่ 94
  อย่ากรุ้ว่าคนที่จบสาขานโยบายสาธารณะ จะทำงานอะไรใด้บ้าง ช่วยบอกด้วยครับ

จาก นโยบาย(ip:202...248)  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 09:24:23 น.


  ลำดับที่ 95
  อยากทราบว่าอะไรคือปัญหาของการกำหนดปัญหาเชิงนโยบายสาธารณะ/ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้แบ่งบันความรู้นะครับ

จาก lion blue(ip:118...162)  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 15:25:27 น.


  ลำดับที่ 96
 
click to view full image (photo size 1080689 byte(s) : 200 x 150 pixel)
นโยบายสาธารณะอันพึงปรารถนาเพื่ออนาคตสังคมไทย
การทำหน้าที่ทั้งของนักการเมือง ผู้ซึ่งเป็นฝ่ายสร้างนโยบาย (Policy Making) และ เจ้าหน้าที่รัฐหรือ ข้าราชการ ผู้ซึ่งเป็นฝ่ายนำโนบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือไม่ก็กระทบต่อผลประโยชน์ของคนจำนวนหนึ่ง และเอื้อประโยชน์ต่อคนอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น ในการตัดสินใจแต่ละครั้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมด้วย ซึ่งคำถามสำคัญที่ต้องหาคำตอบคือ แล้วอะไรคือ “ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม” ที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือ เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักประกอบการตัดสินใจในการทำหน้าที่ดังกล่าว
ในมุมมองของผมคิดว่า ความพร้อมรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่(accountability) อาจถือได้ว่าเป็นค่านิยม หรือคุณธรรมจริยธรรมภายในตนที่สำคัญที่ทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐพึงมีเป็นหลัก โดยจากการศึกษาขอบข่ายและพัฒนาการของทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์พบว่า มีการกล่าวถึงการทำหน้าที่ของทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐไว้อย่างน่าสนใจ นั่นคือ แนวคิดที่ Woodrow Wilson บิดาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เสนอไว้ในปี ค.ศ.1887 ให้ “การบริหาร (Bureaucracy) ควรแยกจากการเมือง (Politics)” อย่างเด็ดขาด ด้วยต้องการให้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ ต่างทำหน้าที่ของตนโดยไม่มีการแทรกแซงก้าวก่ายการทำหน้าที่ซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ดูจะคล้ายคลึงกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่มุ่งสร้างให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีความเป็นมืออาชีพ เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านเทคนิคและวิธีการบริหารต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ในฐานะของฝ่ายนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อจะมีวิชาชีพและจุดแข็งของตนเองพอที่จะไม่โดนแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง แต่ทว่าในความเป็นจริงของประเทศไทยนั้น กลับยังปรากฎถึงกรณีการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายข้าราชการประจำจากฝ่ ายการเมือง เช่น การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล รวมทั้งภาคการเมืองของไทยยังไม่มีเสถียรภาพ ทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานองค์ความรู้ในแง่ของวิชาการ/ฐานข้อมูลที่สั่งสมลึกซึ่งเพียงพอรวมทั้งมิได้แสดงถึงการตอบสนองต่อความต้องการจริงของประชาชนในพื้นที่ที่ได้กลั่นรวมจนกล่าวได้ว่าเป็นผลประโยชน์สาธารณะเท่าที่ควร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปธรรมคือนโยบายประชานิยมอันบิดเบือนและก่อให้เกิดปัญหานานาประการที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงของประเทศไทยล้วน ปรากฎว่า “ การบริหารไม่ได้แยกจากฝ่ายการเมือง ” ได้เหมือนดังที่ Woodrow Wilson ตั้งใจอยากให้เป็น แล้วจะมีแนวทางใดที่จะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้น เมื่อในวันนี้ยอมรับว่าภาครัฐหรือภาคราชการเป็นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสมมติฐานที่ว่า ภาคราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมิใช่ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง แต่เป็นสถาบันที่ดำรงอยู่เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ดังนั้น คำตอบที่พอจะมีหนทางขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ “การทำงานเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ(Participatory Public Policy Process)” ทั้งนี้ เนื่องจากด้วยพลวัตรของสถานการณ์ ความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเสถียรภาพของฝ่ายการเมือง ในการกำหนดนโยบายสาธารณะจากฝ่ายการเมืองเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะการณ์ดังกล่าวได้ ภาครัฐหรือราชการที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ยาวนาน จึงต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายแต่ต้องไม่ตัดสินใจเพียงลำพังโดยถือตนเป็นผู้รู้ดีกว่า แต่มีการ “กระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ” มองประชาชนเป็นพลเมือง(citizen) ผู้ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินกิจการสาธารณะต่าง ๆ ร่วมกับรัฐ มิใช่เพียงประชาชนผู้รอรับบริการ(client) หรือลูกค้าที่ต้องได้รับการตอบสนองความพึงพอใจส่วนตัว(customer) เหมือนในอดีต โดยต้องส่งเสริมให้มี กระบวนการทางสังคม มีเวทีสาธารณะ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งสื่อ นักการเมือง ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้การกำหนดนโยบายสาธารณะเกิดจากระบวนการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งทางด้านวิชาการ และความต้องการของประชาชนเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อปัญหาสาธารณะที่เกิดจากความต้องการของส่วนรวม และเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะได้จริง

จาก ความรู้เกี่ยวกับนโยบ(ip:58...140)  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 15:00:50 น.


  ลำดับที่ 97
 
click to view full image (photo size 10879 byte(s) : 200 x 147 pixel)
ผมว่านโยบายท่านเขียนไว้ดีครับแต่คนเอาไปปฏิบัติมันเอาไปปฏิบัติไม่ถูกต้องครับ แก้ไขที่คนที่เอาไปใช้มากกล่าวครับ ป. ปืนใหญ่

จาก นโยบายของผม(ip:223...126)  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 21:33:55 น.


  ลำดับที่ 98
 
click to view full image (photo size 500445 byte(s) : 1600 x 1200 pixel)
ขอบคุณ สำหรับความรู้ทางเน็ตครับ...

จาก อดิศักดิ์(ip:115...50)  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 15:36:07 น.


  ลำดับที่ 99
 
click to view full image (photo size 8855 byte(s) : 195 x 260 pixel)
ขอบคุณผู้รู้ทุกท่าน...ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ...ตอนนี้กำลังทำความเข้าใจกับวิชานี้อยู่
ไม่มีพื้นฐานมาก่อน..พอมาเรียนโท..เลยเหมือนต้องเริ่มใหม่..

จาก ขอบคุณสำหรับทุกความร(ip:118...227)  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 16:28:08 น.


  ลำดับที่ 100
  ขอบคุณผู้รู้ทุกท่าน...ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

จาก พีระพันธ์(ip:180...86)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 21:01:57 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 25 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7949137 person(s) and 26575707 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation