รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Forum homepage Home What's new What's hot Archives
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
Total 2932208 hits.
Last on 25-3-60 14:47

ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลา
ข่าวสาร >> สิ่งแวดล้อม (ข่าว)
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลาที่สำคัญ ได้แก่
1. ทรัพยากรดิน เนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 7,393.889 ตารางกิโลเมตร กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกดินในจังหวัดสงขลา ไว้ 95 ชุด ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย และดินทรายปนดินร่วนและดินเหนียวบางส่วน
2. ทรัพยากรน้ำ มีทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน
2.1 แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ ได้แก่
1) ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นน้ำประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
- ทะเลน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จะมีสภาพเป็นน้ำจืด
- ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุด สภาพน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำกร่อย
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด
- ทะเลสาบตอนล่าง มีพื้นที่ตั้งแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพน้ำเป็น
น้ำเค็มและน้ำกร่อย
2) คลองอู่ตะเภา ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดาไหลผ่านตำบลต่าง ในอำเภอสะเดา ผ่านอำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลองบางกล่ำมีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร
3) คลองวาด มีต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ในอำเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภา ความยาวประมาณ 37 กิโลเมตร
4) คลองเทพา มีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพาไปลงอ่าวไทยที่ตำบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร
5) คลองรัตภูมิ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหว่างอำเภอรัตภูมิกับจังหวัดสตูล ไหลผ่านอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร
6) คลองนาทวี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ ไหลลงสู่่่่่่่อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร
3. ทรัพยากรป่าไม้ (ที่มา : สนง.ป่าไม้จังหวัดสงขลา)
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 517,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.65 ของพื้นที่ทั้งหมด (4,868,937.50 ไร่) เป็นป่าบกจำนวน 471,937.50 ไร่ ป่าชายเลน 29,187.50 ไร่ ป่าพรุ 16,125 ไร่
ในปี 2545 มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 212-3-25 ไร่ มีการปลูกป่าตามโครงการต่าง ๆ จำนวน 136 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่
1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อที่ 113,750 ไร่ เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 87,250 ไร่ ท้องที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ มีราษฎรถือครอง 357 ราย 495 แปลง เนื้อที่ 6,485 ไร่ เหลือเนื้อที่ 80,765 ไร่
2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เนื้อที่ 790,000 ไร่ เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 80,000 ไร่ ท้องที่อำเภอรัตภูมิ มีราษฎรถือครอง 321 ราย 429 แปลง เนื้อที่ 7,796 ไร่ เหลือ เนื้อที่ 72,204 ไร่
3) อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เนื้อที่ 132,500 ไร่ ท้องที่อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา มีราษฎร ถือครอง 1,411 ราย 1,841 แปลง เนื้อที่ 45,433 ไร่ เหลือเนื้อที่ 87,067 ไร่
4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เนื้อที่ 285,265 ไร่ เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 31,250 ไร่ ท้องที่อำเภอระโนด ไม่มีราษฎรถือครอง
5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง เนื้อที่ 68,250 ไร่ ท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม มีราษฎรถือครอง 1,637 ราย 4,022 แปลง เนื้อที่ 30,611 ไร่ เหลือเนื้อที่ 37,639 ไร่
6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม เนื้อที่ 146,875 ไร่ ท้องที่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา มีราษฎรถือครอง 368 ราย 403 แปลง เนื้อที่ 4,710 ไร่ เหลือเนื้อที่ 142,165 ไร่
7) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 76,000 ไร่ ท้องที่อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอควนเนียง ไม่มีราษฎรถือครอง
8) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด เนื้อที่ 2,575 ไร่ ท้องที่อำเภอนาทวี มีราษฎรถือครอง 4 ราย 4 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ เหลือเนื้อที่ 2,555 ไร่
9) วนอุทยานควนเขาวัง เนื้อที่ 2,037.50 ไร่ ท้องที่อำเภอหาดใหญ่ มีราษฎรถือครอง 18 ราย 24 แปลง
เนื้อที่ 213 ไร่ เหลือเนื้อที่ 1,824.5 ไร่
10) พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีในจังหวัดสงขลา 133,887 ไร่ ท้องที่ อำเภอสะบ้าย้อย ราษฎรถือครอง 978 ราย 1,439 แปลง เนื้อที่ 28,878 ไร่ เหลือเนื้อที่ 105,009 ไร่
11) พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 21,387 ไร่ ท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย ราษฎรถือครอง 442 ราย 697 แปลง เนื้อที่ 7,894 ไร่ เหลือเนื้อที่ 13,493 ไร่
12) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว เนื้อที่ 581 ไร่ ท้องที่อำเภอหาดใหญ่ ไม่มีราษฎรถือครอง

4. ทรัพยากรแร่ธาตุ (ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา)
ในปี 2546 จังหวัดสงขลามีเหมืองแร่สัมปทานและเปิดทำการแล้ว จำนวน 10 แห่ง คนงาน 211 คน มีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียม 2,072,583.96 บาท แร่ธาตุที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่
- แร่ดีบุก พื้นที่พบ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ
- หินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์), หินควอสตซ์, หินคอร์ตไซท์, หินทราย (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) พื้นที่พบ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา
- หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต.ท่าหมอไทร ต.คลองเปียะ อ.จะนะ, ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง
- หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ ต.คูหาใต้ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
- แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต พื้นที่ที่พบ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ

โดย kai (ip:203...232)  เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2547 09:45:03 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 7834 ครั้ง ความคิดเห็น 6 รายการ ล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 60 13:10:09
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
 

จาก ีื ิืืทเ้(ip:49...244)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 20:58:18 น.


  ลำดับที่ 2
  อยากให้คนสงขลารักษาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรา..............ช่วยกด ให้ด้วยน่ะค่ะ..................

จาก น่ารัก(ip:49...244)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 21:01:19 น.


  ลำดับที่ 3
 

อยากให้คนสงขลารักษาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรา..............ให้ด้วยน่ะค่ะ..................จาก เด็กดี..(ip:49...244)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 21:03:55 น.


  ลำดับที่ 4
  ของคุณค่ะที่ให้ของมูล

จาก ณิชากร(ip:1...119)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 20:46:27 น.


  ลำดับที่ 5
 

จาก ัสกบะบล(ip:223...217)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 13:09:18 น.


  ลำดับที่ 6
 

จาก ไปไหน(ip:223...217)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 13:10:09 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 27 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7942185 person(s) and 26522169 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation