นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
เรื่อง ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้

อรุณรัตน์ แสงละออง : อ.จรูญ หยูทอง

ผู้ดำเนินรายการ :
ประชาสัมพันธ์ วันมหิดลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีบริการทางการแพทย์ฟรี ตรวจและให้คำปรึกษาโรคต่างๆ มีกิจกรรมสำหรับพัฒนาการเด็ก ให้คำปรึกษาเรื่องยา สุขภาพ 074-451145

วันนี้คุยเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน ปี 2549 ทางสถาบันทักษิณคดีศึกษา จะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในฐานะที่เป็นสถาบันทางวัฒนธรรม จะคุยกันในประเด็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่การแก้ปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรม ซึ่งไกลกว่าวัฒนธรรมการแสดง แต่หมายถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต การปฏิบัติ วัฒนธรรมเชิงวิถี ทางศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่า ธรรมนูญชีวิตของพี่น้องมุสลิม จึงแยกกันไม่ออกระหว่างวัฒนธรรมกับคน เพราะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ

ในประเด็นคุยกันเรื่องมิติการเมืองมามากแล้ว คิดว่าน่าจะมาคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมด้วย น่าจะเป็นอีกวาระหนึ่งที่หน่วยงานการศึกษาจะได้ทำในเรื่องนี้

ประเด็นที่จะคุยวันนี้เป็นเรื่อง 3 จังหวัดชายแดน แต่เป็นประเด็นที่คณะทำงานส่งเสริมการทำงานกระบวนการยุติธรรมตามหลักยุติธรรม ซึ่งกรรมการอิสระสมานฉันท์ ตั้งขึ้นมาศึกษาหาแนวทาง เสนอ 5 ยุทธศาสตร์สลายไฟใต้ ซึ่งไม่ใช่ข้อเสนอใหม่ และพรรคฝ่ายค้านในภาคใต้ นำโดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เสนอให้กับรัฐบาล อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะรับฟังหรือไม่
ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกมิติหนึ่ง คงมาจากหลายสาเหตุ

ในกระบวนการยุติธรรมมองว่าเกิดจาก สาเหตุ 2 ประการ คือ การดำเนินการตามหลักยุติธรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หมายความว่ากฎหมายได้บัญญัติไว้แล้วแต่ไม่ทำตามนั้น นอกจากนั้นคือการใช้อำนาจเกินกฎหมาย เช่น การบังคับให้ถ้อยคำแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นข้อครหากันมาตลอด

กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นเรามีปัญหาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพนักงานสอบสวน
ประเด็นที่ทางคณะทำงานเสนอคือ

1. นโยบายการบริหารงานยุติธรรมแบบบูรณาการ เน้นการอำนวยการยุติธรรมตามกรอบทัศนะการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเต็มรูปแบบและตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เพื่อให้เกิดดุลยภาพซึ่งมีอยู่แล้วในกฎหมาย แต่ไม่ทำ และการทำเต็มรูปแบบตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เป็นเรื่องที่พูดง่ายทำยาก หรือทำง่ายแต่ไม่ทำ
เป็นเรื่องวัฒนธรรมทางความคิดว่าความคิด ความเชื่อของเจ้าหน้าที่.มองพี่น้องมุสลิมอย่างไร หรือแม้แต่พวกเราเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นการมองไปในทางเสียหายก่อน

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ซึ่งบ้านเรายึดตัวกฎหมายแต่ไม่ยึดหลักธรรม ที่จริงกฎหมายมาจากจารีต บรรทัดฐานของสังคม ที่นำไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย มีพื้นฐานมาจากศาสนา เมื่อนำมาใช้ต้องคำนึงถึงนิติธรรม หลักของกฏหมายมีไว้เพื่ออำนวยความยุติธรรมไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ใครมาแสดงอำนาจ เช่นกฎหมายจราจรทางบกที่เป็นอยู่ กฎหมายจราจร ถ้าสำคัญผิดก็จะทำให้ตำรวจมีอำนาจ แต่ถ้าตำรวจที่มีคุณธรรม จริยธรรม เขาจะแสดงตัวว่าเป็นห่วง บริการประชาชน ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายโดยเฉพาะตำรวจ

3. สลายเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม หรือละเลยในการอำนวยความยุติธรรมและควรขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคมที่พัฒนาแล้ว ว่ารัฐต้องมีมาตรฐาน และมีการขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น กรณีทนายสมชาย ภรรยาพูดเป็นประจำว่าไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้นำประเทศถึงเอ่ยคำขอโทษได้ยาก มีน้อยคนนักที่ทำ ทั้งที่คำพูดเพียงคำเดียว ทำให้รู้สึกดีขึ้นเยอะ ทำให้ได้หัวใจของคนอีกหลายคน

4. ให้ปรับกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เช่น พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการให้รางวัลและลงโทษเจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก่อนเข้าทำงาน ซึ่งก็ทำมานานแล้ว และคิดว่าน่าจะมีทั่วประเทศ เพราะการไม่เข้าใจเงื่อนไขการปฏิบัติวัฒนธรรมของชุมชน การไม่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษมักจะเป็นคนที่ใกล้ชิดประชาชนและประชาชนรักใคร่

5. ให้เสริมสร้างบทบาทของประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรม เช่น กระตุ้นและผลักดันให้ภาคประชาสังคมจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ยุติธรรม ประสานความร่วมมือและบูรณาการในการกำหนดยุทธศาสตร์เยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดพื้นที่เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในฐานะยุวชนกระบวนการยุติธรรม

5 ข้อ เป็นข้อเสนอที่เสนอให้กับรัฐบาล แต่ดูแล้วก็เป็นหลักพื้นฐานที่น่าจะปฏิบัติอยู่แล้วไม่เฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นงานวิจัยของคณะทำงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะเห็นด้วยและเอาด้วยหรือเปล่า ถ้าแค่เห็นด้วยแต่ไม่เอาด้วยมันก็แค่เป็นการสร้างภาพเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

แต่อย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เป็นยาวิเศษ เหมือนกรรมการสมานฉันท์ที่สังคมตั้งความหวังว่าจะต้องทำได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็มีการพูดเยาะเย้ยว่ามีกรรมการสมานฉันท์แต่เหตุการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้น คงต้องมองคำว่าสมานฉันท์ว่าสมานฉันท์อย่างไร กับใคร ไม่ใช่ว่ามีขึ้นมาแล้วรัฐบาลไม่ต้องเกี่ยวข้อง เพราะองคาพยพหรือองค์กรต่างๆต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าเป็นในระดับนานาชาติ เช่น เหตุการณ์ 11 กันยาของสหรัฐ ที่จะครบรอบ ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง

เรื่องกรณี 131 คนของไทยที่หนีไปพึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นปัญหาที่พูดยาก พูดมากไปก็อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถ้าไม่พูดบ้างก็ไม่ดี และดูเหมือนเรากำลังพูดความจริงครึ่งหนึ่งทั้งสองฝ่าย แต่ในส่วนของประชาชนอยากให้พูดความจริง เพราะถ้าไม่พูดความจริงจะแก้ปัญหาไม่ได้ และให้รับฟังทุกฝ่าย ถึงแม้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ดียิ่งจะต้องรับฟัง

รู้สึกเหมือนกับว่าโผทางทหารออกมาว่า มีความคาดหวังต่อนายทหารคนใหม่ว่าจะได้รับการวางไว้วางใจจากคนในพื้นที่ อย่างไรก็ดีไม่อยากให้ใช้คนเปลืองในการแก้ปัญหา ความล้มเหลวซ้ำซาก จะเสียความเชื่อมั่นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว ล้วนไม่เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชน

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาพปรากฏทางสื่อกับความเป็นจริงในท้องถิ่นที่เกินจริง ความไม่เข้าใจในหลายส่วนในการนำเสนอ กับความเป็นจริงในสังคมที่ไม่รุนแรง บางพื้นที่มีความรุนแรงแต่กลับถูกทำให้ดูไม่รุนแรง ทั้งสองอย่างเป็นเรื่องน่ากลัวและทำให้เสียหาย
สิ่งที่ไม่อยากให้มีคือการแสดงพลังที่จะคัดค้านกับการกระทำที่รุนแรง เพราะ (1.) เหมือนกับการท้าทาย เพราะเราไม่ได้มีพลังจริง มองว่าไม่ใช่ทางแก้ปัญหา และไม่น่าจะมีผลในทางจิตวิทยา เพราะคนที่แสดงพลังคือกลุ่มที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นกลุ่มพลังที่ขึ้นกับหน่วยของรัฐโดยตรง (2.) พวกที่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เขาไม่มาเกี่ยวข้องกับการแสดงพลังอยู่แล้ว เพราะถ้าการแสดงพลังหน้าศาลากลางสามารถแก้ปัญหาได้ ปัญหายาเสพติดคงหมดไปแล้ว เพราะเราแสดงพลังมามาก

ตรงนี้คิดว่าแสดงได้แต่ควรอยู่บนพื้นฐานอย่างอื่นรองรับด้วย เช่น เมื่อแสดงพลังแล้ว กลุ่มนี้มีบทบาทอย่างไรในการนำนโยบายไปแก้ปัญหา และผู้ที่มาแสดงพลังมีใครบ้าง ไม่ใช่พูดรวมว่าประชาชน เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเกิดความเชื่อมั่น
ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเขาจะศรัทธาหรือไม่ ความศรัทธาสามารถทำให้คนทำอะไรก็ได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะชั่วหรือดีเลวเพียงใด แต่ศรัทธาไม่ได้สร้างได้ด้วยการสร้างภาพ และสร้างไม่ได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆ จะต้องมีพัฒนาการ และที่สำคัญคือต้องอยู่บนความจริง จะอยู่บนความหลอกลวงไม่ได้ วันนี้โกหกประชาชนไม่ได้ เพราะการสื่อสารกว้างขวาง รวดเร็วขึ้น ในการแก้ปัญหาตรงนี้ ต้องใช้ความจริงในการสร้างศรัทธา

ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็น :
คุณกรีฑา-
เรื่องศรัทธา ชาวพุทธเราก็ยังคิดว่าการทำบุญด้วยเงินจะได้ขึ้นสวรรค์ เราอย่าไปโทษว่าคนศาสนานั้นโดนล้างสมอง แต่ทุกอย่างเกิดเพราะศรัทธา แล้วรัฐบาลจะสร้างความศรัทธาให้เกิดกับประชาชนอย่างไรบ้าง ทุกวันนี้ภาครัฐมักจะออกมาปฏิเสธข่าวต่างๆว่าเป็นเพียงข่าวลือ ไม่เป็นความจริง ทั้งที่มักเป็นความจริง
เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเมืองไทยมากขึ้น ที่รับวัฒนธรรมต่างๆ จากต่างชาติที่ไม่ดีมา ทำให้เกิดปัญหา เช่น เด็กที่เล่นเกมเพราะส่วนหนึ่งว้าเหว่จากครอบครัวพ่อแม่ เพราะนั้นพ่อแม่มีส่วนสำคัญของครอบครัว เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญของครอบครัว

ผู้ดำเนินรายการ:
ตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่อง 3 จังหวัด ศูนย์ข่าวอิสราเป็นศูนย์ข่าวที่นำเสนอข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มากกว่าการนำเสนอข่าวประจำวัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี จะได้เห็นมุมมองข่าวมากขึ้น
การรายงานข่าวของอิสราน่าสนใจตรงที่เนื้อข่าวเรียกร้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่มีอำนาจในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ตระหนักว่าถ้าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่ได้ฟังจากรอบด้านจะแก้ปัญหาไม่ได้ นอกจากให้ความจริง ให้ข้อมูล ต้องให้ความรู้ ในการแก้ปัญหา จริงๆมีคนรู้มากแต่รู้กันอย่างหลากหลายแตกต่างกันไป เรารู้ลึกกันเฉพาะเรื่อง ทำอย่างไรให้ความรู้ที่หลากหลายเหล่านี้มาบูรณาการกัน นำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่รอบด้าน ณ เวลานี้ปัญหา 3 จังหวัดมาจากหลายสาเหตุหลายปัจจัย เหมือนกับคนเป็นโรคหลายโรค ต้องแก้ตามสมมติฐานของโรค ต้องดูว่าป่วยตรงไหน

ผู้ฟัง:
วิโรจน์-
เรื่อง 3 จังหวัดมีเรื่องน่าคิดหลายอย่าง ทางราชการน่าจะส่งคนไปดูไม่ใช้ฟังรายงานอย่างเดียว เรื่องคนหนีเข้ามาเลเซีย 131 คน ถ้าวิเคราะห์กันให้จริง น่าจะมีการคุยกันในระดับรัฐบาลจะได้เรื่องที่ลึกกว่านี้ เพราะการหนีได้ 131 คน เป็นเพราะ 1.ความหละหลวมของเรา 2. ทางฝั่งมาเลย์ปล่อยให้เข้าไปได้อย่างไร ไม่มีการตรวจสอบกันหรือ ด่านก็มีหลายด่าน ทำไมไม่วิเคราะห์กันถึงเรื่องนี้ ทำไมเราไม่ถามเขาบ้าง เราอย่ามองว่าเราผิดฝ่ายเดียว
ให้ส่งคนของรัฐบาลไปดูว่าด่านที่ผ่านรัฐกลันตันมีกี่ด่าน แล้วทำไมไม่ตรวจสอบบ้าง ข้อนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่า ไม่ใช่ว่านายกพูดอย่างหนึ่ง แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยพูดอีกอย่างหนึ่ง

เรารับว่าฝ่ายเราหลวม แต่น่าจะมีอะไรอีกย่างหนึ่ง ถ้าเราศึกษาให้ดี คนในรัฐกลันตันเป็นพรรคฝ่ายค้านของมาเลย์และเป็นคนเคร่งครัดศาสนา จะเข้าข้างคนที่ศาสนาเดียวกับเขา สังเกตว่าทำไมรัฐอื่น เช่น รัฐเคดาร์ทำไมถึงไม่มีทั้งที่มีคนไทยไปกรีดยางอยู่เยอะ ที่หนังสือพิมพ์บอกว่าไปกรีดยางที่รัฐกลันตัน จริงๆที่รัฐกลันตันมีสวนยางไม่มาก แต่อยู่ทางรัฐเคดาร์ ปีนังมากกว่า

เรื่องแสดงว่านักข่าวเรารู้ไม่จริง และไม่คิดว่าประเทศไทยจะเสียหาย
เรื่องความศรัทธา เราก็ต้องดูว่าความศรัทธาจะมีผลร้ายต่อคนอื่นหรือไม่ บางศรัทธาเราต้องสกัดกั้นถ้าต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราต้องศรัทธาศรัทธาที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่น

บุคลากรของเรา ขอชมเชยจราจรที่ทีการตรวจทุกคันอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีการละเว้นกับพรรคพวกด้วยกัน การที่เรารู้ว่าข้าราชการทำไม่ถูกเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบกับบุคคลเหล่านี้อย่ายอมแพ้ ทำความจริงให้ปรากฏให้ได้

นพ.อนันต์-
เกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ที่นายกบอกว่าท่านรู้ดีที่สุดแต่ให้รัฐมนตรีพูดก่อน กับคนที่รู้ดีที่สุดพูดก่อนเสียเลยอย่างไหนจะดีกว่ากัน

ผู้ดำเนินรายการ:
ถ้ารู้จริงคงแก้ปัญหาได้แล้ว และคงไม่พูดว่าโจรกระจอก อาจจะรู้และแก้ปัญหาบางปมอยู่แต่ยังไม่ทุกเรื่อง แต่ท่านอาจยังรู้ไม่หมด เพราะบางครั้งอาจรู้จากการรายงาน เพราะการยุบ ศอบต. การยุบ พตท.43 คิดว่าท่านยุบเพราะเป็นข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลของท่าน ณ วันนั้นคงคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อปัญหาบานปลาย การตั้งใหม่ก็เป็นรูปแบบเดิมเพียงแต่ใช้ชื่อใหม่เท่านั้น ที่ท่านพูดเช่นนั้นเพราะท่านอาจคิดว่าท่านพูดบ่อยก็ไม่น่าจะเป็นผลดีเท่าไหร่ เรื่องรู้ดีไม่ดี ต้องตีความว่ารู้จริงไม่จริง เพราะการที่ราชการให้ข้อมูลท่านกับประชาชนให้ข้อมูลฝ่ายค้าน ชาวบ้านที่อยู่กับปัญหาเขาไม่กล้าบอกราชการ ส่วนใหญ่จะบอกผู้นำ เพราะนั้นข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีอาจไม่ตรงกันในบางเรื่อง มีชั้นของความลับ และคุณภาพของข้อมูล

อย่างไรก็ตามคนๆเดียวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ จะต้องประกอบด้วยหลายๆฝ่าย และไม่อยากให้ฟันธงสาเหตุของปัญหาโดยไม่มีการตรวจสอบให้ชัดเจนเสียก่อน ไม่อยากให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะจะแก้ยาก

เรื่องความรู้สึกในแง่ที่ไม่ดีต่อภาครัฐไม่ได้มีแค่ 3 จังหวัดแต่เป็นทุนทางสังคมที่มีอยู่ทุกพื้นที่ เพียงแต่เมื่อเกิดในบางพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ปัญหากัน และเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องใช้เวลา

๑๑๑๑๑๑

โดย so (ip:203...198)  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2548 16:32:35 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3391 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 34 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272183 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)