date Feb 13,2007

????????????????????????????????????????

??????????????????????? ?????????? 2547 ????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????? 18 ??? ?????????? ????????????????????????????????????????????? : ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????? 2547 ?????????????????????????????????????????????????????????

อ่านรายละเอียด

Submitted by noon on Feb 9,2008 12:13
???????  ??????  ???????????????? ...
Submitted by ??? (??? ??????) on Jun 22,2007 16:29
???????????????????? ??????? ????????????  ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????  ...
Submitted by kai on Apr 30,2007 20:40
[/b]???????....?????????????????????[/b] "?????????????????????????????????????? ??????????????????????  ???????????????????????????? ????????????????????????" ???  ????? ...
Submitted by Little Bear on Feb 14,2007 12:16
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? blog ?????????????????????? http://www.khlong-u-taphao.com?? ?????????????????????????????? ...
About us
ปี 2549 เยาวชนกลุ่มหนึ่งจากโซนกลางน้ำ ของคลองอู่ตะเภา เริ่มก่อตั้งโดยใช้ ชื่อ "กลุ่มต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา" ด้วยแนวคิดจากนักสืบสายน้ำ รุ่นพี่ของพะตงประธานคีรีวัฒน์ มีการจัดค่ายเยาวชน สงขลารักษ์คลองอู่ตะเภา ทำให้เห็นศักยภาพของชาวค่ายท ี่จะมาทำงานร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูคลองอู่ตะเภา แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานกัน (อ่านรายละเอียด)
- blog information
Member zone
Username :
Password :
Create new account
Request new password